Przydomowa oczyszczalnia ścieków


Przydomowe oczyszczalnie ścieków – zgłoszenie przystąpienia do eksploatacji

Zgodnie z art. 152, w związku z art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) oraz z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. nr 130 poz. 880), właściciel nieruchomości (osoba fizyczna) jest zobowiązany do zgłoszenia wójtowi gminy zamiar rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni o przepustowości do 5 m3 na dobę, w ramach zwykłego korzystania ze środowiska. 

Zgłoszenia należy dokonać na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków. Jeżeli organ (Burmistrz) w ciągu 30 dni od złożenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu, można rozpocząć eksploatację oczyszczalni. 

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • mapę zasadniczą lub ewidencyjną z zaznaczoną przydomową oczyszczalnią ścieków, ze wskazaniem punktu kontrolno-pomiarowego do poboru próbek ścieków wpływających do oczyszczalni oraz ścieków odprowadzanych do ziemi lub wód, 
 • kopię przyjętego zgłoszenia budowy lub pozwolenia na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków,
 • pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego (wylotu do wód), w przypadku gdy odprowadzanie oczyszczonych ścieków następuje do wód, 
 • zapewnienie odbioru osadów ściekowych przez oczyszczalnię ścieków.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków musi zapewnić odpowiedni poziom oczyszczania ścieków. Szczegółowe wymagania w tym zakresie zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). 

Zwykłym korzystaniem ze środowiska w tym przypadku jest, gdy:

 • ścieki pochodzą z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego
 • ilość ścieków nie przekracza 5 m3 na dobę
 • odprowadzenie ścieków następuje w granicach własnej nieruchomości
 • korzystającym ze środowiska jest osoba fizyczna.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń


 • 18.01.2019

  Służba zdrowia w czasie konfliktu z Czechami w styczniu 1919 r.

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 14.01.2019

  Wystawa fotograficzna – PTTK-owskie podróże małe i duże

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 19.01.2019

  Koncert laureatów Świątecznego Przeglądu Wokalnego Gminy Skoczów

  Więcej informacji Przejdź dalej