Dofinansowanie do usuwania azbestu z budynków mieszkalnych


Azbest jest materiałem o bardzo dobrych właściwościach fizyko-chemicznych. Zalicza się do nich między innymi wytrzymałość na wysokie temperatury, odporność na działanie substancji żrących, elastyczność. Materiał ten był relatywnie lekki i dość tani.
Zalety te miały niegdyś ogromne znaczenie szczególnie w przemyśle i budownictwie. Do najbardziej popularnych wyrobów azbestowo–cementowych stosowanych na naszym terenie zalicza się tzw. eternit. Najczęściej w budownictwie był wykorzystywany w latach 60-tych i 70-tych XX wieku. Wykonywano z niego płyty elewacyjne, dachowe oraz rury. Obecnie stosowanie eternitu jest zakazane i trwa proces jego usuwania.
Największe niebezpieczeństwo tego materiału występuje podczas jego kruszenia, szczególnie w trakcie usuwania płyt eternitowych.
Nieuszkodzone powłoki eternitowe na budynkach są nadal stosunkowo bezpieczne, choć wypłukane deszczem włókna stanowią niebezpieczeństwo wokół budynków. Rozpad płyt, także włókien następuje po 20-50 latach od ich wyprodukowania, w zależności od technologii produkcji. Kiedy płyta azbestowa ulega skruszeniu w powietrzu unoszą się mikroskopijne włókna, które dostając się do płuc mogą przyczynić się do pojawienia nowotworów układu oddechowego.
Wdychany pył azbestowy jest niebezpieczny tak dla ludzi jak i zwierząt gospodarskich.
Gruz eternitowy, jako materiał niebezpieczny musi być w odpowiedni sposób usuwany, transportowany i składowany w odpowiednich miejscach – na składowiskach odpadów niebezpiecznych. A więc demontaż i transport powinien być wykonywany jedynie przez firmy posiadające odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.
Przyjęty przez Radę Ministrów „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” zakłada sukcesywne usuwanie wyrobów azbestowych, najpóźniej do roku 2032.
Uprzejmie informuję, że Urząd Miejski w Skoczowie od roku 2008 prowadzi działania mające na celu dofinansowanie usuwania azbestu z posesji prywatnych. W związku z tym zainteresowani właściciele posesji mogą złożyć wniosek o dofinansowanie prac związanych z usuwaniem i utylizacją wyrobów azbestowych.
Do wniosku należy dołączyć ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, potwierdzoną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszynie oraz dokument poświadczający własność budynku lub nieruchomości, bądź w przypadku użytkowania nieruchomości, pisemną zgodę właściciela na realizację przedsięwzięcia oraz na wystąpienie z wnioskiem o otrzymanie przedmiotowego dofinansowania.
 
Wnioski wraz z w/w załącznikami należy składać w Urzędzie Miejskim w Skoczowie, w terminie do końca grudnia danego roku, w przypadku planowania usunięcia azbestu w roku następnym.Każdy, kto będzie składał wniosek o refundację, a wcześniej nie złożył do Burmistrza informacji o wyrobach zawierających azbest, wynikającej z Prawa ochrony środowiska jest zobowiązany również do jej wcześniejszego złożenia

Dofinansowanie do usuwania azbestu z budynków mieszkalnych na terenie Gminy Skoczów

Uprzejmie informujemy, że Gmina Skoczów od roku 2008 prowadzi działania mające na celu dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z posesji prywatnych. Z uwagi na powyższe oraz w oparciu o Regulamin udzielania dofinansowania osobom fizycznych do realizacji przedsięwzięć ekologicznych polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, działania te będą kontynuowane również w przyszłym roku.
W związku z powyższym zainteresowani mieszkańcy w terminie do 31 grudnia 2018 r. mogą złożyć wniosek o dofinansowanie planowanych w roku 2019 prac związanych z usuwaniem i utylizacją wyrobów azbestowych.

Druki wniosku, oceny i informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Skoczowie, Rynek 1 pok. 2 lub 21 oraz są do pobrania poniżej.
Bliższe informacje można uzyskać również pod nr telefonu (+48) 33 853-38-54, wew. 142


 

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń