Usuwanie drzew


W sobotę 17 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o ochronie przyrody, która zmienia i znacznie zaostrza przepisy dotyczące wycinki drzew. Zmiany dotyczą w szczególności osób fizycznych. Od teraz w niektórych przypadkach, by wyciąć drzewo, trzeba będzie wcześniej uzyskać zgodę w Urzędzie Miejskim w Skoczowie.

Dotychczas, po zmianach obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku, osoba fizyczna mogła bez ograniczeń usuwać drzewa ze swojej prywatnej nieruchomości, o ile wycinka nie była związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obowiązywały jedynie zasady dotyczące ochrony gatunkowej oraz ochrony zabytków.

Od soboty 17 czerwca, nowelizacja wprowadzona Ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2017r. poz. 1074), wprowadza istotne zmiany w zasadach wycinki drzew.

Obowiązek zgłaszania wycinki drzew przez osoby fizyczne:

Zapis nowej Ustawy nałożył na osoby fizyczne (właścicieli) obowiązek zgłaszania w urzędzie zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm powyżej gruntu przekraczają:
- 80 cm w przypadku: topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych,
- 65 cm w przypadku kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych,
- 50 cm w przypadku pozostałych drzew.
Powyższy obowiązek nie dotyczy krzewów.

Zgłoszenie:

Zgłoszenie wycinki drzew przez osobę fizyczną musi zawierać:
- imię i nazwisko wnioskodawcy,
- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
- rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Zgłoszenie można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową do siedziby Urzędu Miejskiego w Skoczowie.

W przypadku drzew usuwanych z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, zgłoszenia należy dokonać do wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

 Procedura administracyjna po dokonaniu zgłoszenia:

W terminie 21 dni urząd przyjmujący zgłoszenie przeprowadzi oględziny przeznaczonych do usunięcia drzew, podczas których ustalony zostanie gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5 cm. Z oględzin sporządzany będzie protokół.

Uwaga: Gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych powyżej, na zgłaszającego zostanie nałożony obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni – nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg 14-dniowego terminu.

W terminie 14 dni od daty dokonania oględzin organ przyjmujący zgłoszenie, może w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw, co do zamiaru usunięcia drzew.

Uwaga: Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej. W związku z tym informacja o wniesieniu sprzeciwu może dotrzeć do zgłaszającego wycinkę w terminie dłuższym niż 14 dni. Dlatego też najlepiej po upływie 14 dni sprawdzić w urzędzie osobiście, czy nie zgłoszono sprzeciwu do wycięcia, gdyż wycinka drzewa, w stosunku, do którego zgłoszono sprzeciw, zagrożone jest nałożeniem kary finansowej.

Wydanie decyzji o sprzeciwie stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew (należy wtedy złożyć do urzędu wniosek na wycinkę drzew, który jest dostępny w siedzibie tutejszego urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Ochrona Środowiska, i uzyskać stosowną decyzję).

 Czas obowiązywania zgłoszenia:

Zgodnie z nowymi regulacjami zgłoszone drzewo usunąć można jedynie w terminie 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin. Jeżeli w tym terminie drzewo nie zostanie usunięte jego wycinka będzie możliwa dopiero po dokonaniu powtórnego zgłoszenia.

 Ograniczenia związane z wycięciem drzewa po zgłoszeniu:

Jeżeli w terminie 5 lat od daty dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły drzewa usunięte na podstawie zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

 Administracyjne kary pieniężne:

Zgodnie z nowelizacją ustawy, usunięcie drzew:
- bez stosownego zgłoszenia,
- przed dokonaniem oględzin przez organ,
- przed upływem terminu na zgłoszenie przez organ sprzeciwu,
- w przypadku sprzeciwu organu,
- bez wymaganego zezwolenia
skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

 Zmiany dotyczące innych podmiotów:

W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm.
Wycinka drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:
- 80 cm w przypadku: topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych
- 65 cm w przypadku kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych
- 50 cm w przypadku pozostałych drzew
wymaga uzyskania stosownej decyzji zezwalającej na wycięcie drzew, wydawanej przez burmistrza, a w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

 Stawki opłat za wycinkę:

Na mocy nowej Ustawy Minister właściwy do spraw środowiska w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek opłat oraz ich zróżnicowanie. Do czasu wejścia w życie w/w rozporządzenia do ustalania opłaty za usunięcie zieleni stosowane będą maksymalne stawki określone w Ustawie o ochronie przyrody, tj. dla drzew - 500 zł/1 cm obwodu pnia drzewa, dla krzewów - 200 zł/1 m2 powierzchni.
 

Poniżej do pobrania druk wniosku - zezwolenie na wycinkę drzew.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń


 • 14.12.2018

  „Emanuel Grim – portret poety” – prelekcja Haliny Szotek

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 26.12.2018

  Skoczowskie Kolędowanie

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 28.12.2018

  PIĘKNO NASZEJ POLSKI W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI – FINISAŻ fotograficznej wystawy ...

  Więcej informacji Przejdź dalej