Zamówienia publiczne


Tytuł:Sporządzenie koncepcji programowo-przestrzennej, a następnie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz innej, zgodnie z zasadami określonymi w wytycznych horyzontalnych oraz w wytycznych programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020), w szczególności z uwzględnieniem Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020: Adaptacji budynku przy ulicy Rynek 3 w Skoczowie na Centrum Edukacji Ekologicznej, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w gminie Skoczów” oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych.
Numer sprawy:ZP.271.16.271
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Usługi
Data zamieszczenia postępowania:2017-12-01
Termin składania ofert:2017-12-12 godz. 11:00
Pliki:
Zobacz pozostałe

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń