Zamówienia publiczne


Tytuł:Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Skoczów z podziałem na 3 części: część 1 - świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, część 2 - świadczenie usług dodatkowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych, część 3 - świadczenie usługi usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.
Treść:

Dokumentacja przetargowa dostępna na Platformie zakupowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/skoczow/proceedings

Numer sprawy:BZP.271.1.2020
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Usługi
Data zamieszczenia postępowania:2020-03-05
Zobacz pozostałe