Zamówienia publiczne


Tytuł:DOSTOSOWANIE TERENU PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W SKOCZOWIE DO POSIADANEJ DECYZJI WODNO-PRAWNEJ W RAMACH ZADANIA PN. „WYDATKI INWESTYCYJNE – GOSPODARKA ODPADAMI”
Numer sprawy:BZP.271.2.2020
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Data zamieszczenia postępowania:2020-02-28
Termin składania ofert:2020-03-16 godz. 11:00
Pliki:
Zobacz pozostałe