Zamówienia publiczne


Tytuł:Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z kompleksową termomodernizacją budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie
Treść:

Załącznik nr 10,11,12 (dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiar)

https://drive.google.com/open?id=146r2fftRbPqWjg9B0CRnbppUmNIsgVyk

Numer sprawy:BZP.271.9.2019
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Usługi
Data zamieszczenia postępowania:2019-07-08
Termin składania ofert:2019-07-16 godz. 11:00
Pliki:
Zobacz pozostałe