Uchwała nr XXIV.278.2016


Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Skoczów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r, Nr 234, poz. 1536 ze zm.)Burmistrz Miasta Skoczowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Skoczów, do konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Skoczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o i wolontariacie na rok 2016.

Projekt został opracowany w oparciu o listę zadań proponowaną przez wydziały merytoryczne Urzędu oraz propozycje do Programu zgłaszane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w okresie od 6 lipca 2015 r. do 20 lipca 2015 r.

Opracowywany Program będzie stanowić podstawę współpracy Gminy Skoczów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

Z projektem Programu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skoczowie.

Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać od 21 sierpnia 2015 r. do 28 sierpnia 2015 r.,  poprzez przesłanie formularza zmian do projektu
Programu współpracy, na adres poczty elektronicznej pracownika merytorycznego, do którego zadań należą sprawy organizacji pozarządowych: ewa.machej@um.skoczow.pl lub złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1.

Formularz zmian do projektu Programu współpracy, jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu w zakładce Organizacje pozarządowe oraz w siedzibie Wydziału Funduszy Europejskich, Rynek 17 w Skoczowie.

 Anna Stefaniak-Bacza
Wiceburmistrz Miasta Skoczowa

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń