Wersja graficzna

Rada Miejska


Z prac Rady Miejskiej Skoczowa

 

  Szanowni Państwo,

Kwietniowa sesja rozpoczęła się od złożenia gratulacji aspirantowi Marcinowi Myrmusowi z Komisariatu Policji w Skoczowie, który w konkursie „Dzielnicowy Roku 2018”, został wybrany najlepszym dzielnicowym powiatu cieszyńskiego. Aspirant Marcin Myrmus pracuje w Zespole Dzielnicowych od 2012 roku, a jego rejon służbowy obejmuje skoczowskie ulice: Górny Bór, Gustawa Morcinka, Dojazdową, Ks. Mocko, Targową i Czarny Chodnik.

Na sesji wystąpiła prezes skoczowskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Agata Wrona, która przedstawiła informacje na temat trwającego strajku oraz odpowiedziała na zadane pytania.

W kolejnym punkcie obrad radni zapoznali się z sprawozdaniem z działalności Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.  W 2018 roku Pływalnię „Delfin” odwiedziło ponad 220 tyś. klientów z czego około 29 tyś. (licząc po 1 godzinie) w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów szkół gminnych oraz starszych grup przedszkolnych. Obecnie trwają prace remontowe i termomodernizacyjne budynku Krytej Pływalni „Defin”. SOSiR zarządza również boiskiem Stadionu Miejskiego, boiskiem w Wiślicy, boiskiem przy Szkole Podstawowej nr 8, wyciągiem narciarskim „Pod Dębem”, skate-parkiem oraz lodowiskiem. W ramach prowadzonej działalności SOSiR zorganizował lub współorganizował ponad 60 imprez.

Dyrektor Julia Raszka przedstawiła radnym sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Kultury INTEGRATOR. W 2018 roku MCK zorganizowało i współorganizowało 125 imprez. Dodatkowo MCK swoją pomocą służyło przy organizacji kolejnych 103 spotkań. W „Teatrze Elektrycznym” odbyło się 633 pokazów filmowych. MCK to nie tylko organizacja imprez i kino, ale również warsztaty twórcze, w których uczestniczyło łącznie ponad 700 osób.

Tradycyjnie na kwietniowej sesji dyrektor Edyta Godziek zapoznała radnych ze sprawozdaniem z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Celem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, zapewnienie dochodu na poziomie interwencji społecznej, integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie oraz tworzenie sieci usług socjalnych. Szeroko pojęta pomoc społeczna jest bardzo ważnym elementem polityki społecznej o czym świadczy fakt, że tylko w 2018 roku do mieszkańców gminy Skoczów trafiło ponad 26 mln zł. Pieniądze zostały wypłacone w ramach programów: 500+, Dobry Start 300+, zasiłki stałe, dożywianie, pomoc materialna dla uczniów, świadczenia społeczne i dodatki mieszkaniowe.

Najważniejszym punktem kwietniowej sesji było przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Skoczów za 2018 rok. Kwota wykonanych dochodów wyniosła 115.008.840 zł (97,74% planu), natomiast kwota wykonanych wydatków wyniosła 112.618.429 zł (96,41% planu). W stosunku do roku 2015 zadłużenie zmniejszyło się o 9 mln do kwoty 10,7 mln zł. Systematycznie rośnie kwota nadwyżki operacyjnej, czyli środków, które możemy inwestować w rozwój naszego miasta. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi, w 2018 roku wyniosła 12.542.563 zł.

Na sesji podjęto uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w trzech sołectwach. Najbliższe zebranie wyborcze odbędzie się 7 maja w Harbutowicach, kolejne 9 maja w Pierśćcu, natomiast 15 maja sołtysa wybiorą mieszkańcy Kiczyc.

Szczegółowe informacje o podjętych uchwałach, tematyce i protokołach z posiedzeń komisji oraz sesji można znaleźć na stronie www.skoczow.esesja.pl lub www.bip.skoczow.pl. Relacja z przebiegu sesji zostały przeniesione do serwisu YouTube. W polu „wyszukaj” należy wpisać zwrot „Sesje Rady Miejskiej Skoczowa”.

 

Rajmund Dedio
Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa

 

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń