Rada Miejska


Z prac Rady Miejskiej Skoczowa

Szanowni Państwo!

W imieniu Rady Miejskiej życzę wszystkim Paniom dużo radości i uśmiechu. Wszystko, co piękne i upragnione, niech będzie w Waszym życiu spełnione.

Lutowa sesja rozpoczęła się od przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Centrum Kultury INTEGRATOR. W 2017 roku MCK zorganizowało 77 własne imprezy, a współorganizowało 71. Dodatkowo MCK swoją pomocą służyło przy organizacji kolejnych 75 spotkań. W „Teatrze Elektrycznym” odbyło się 600 pokazów filmowych. MCK to nie tylko organizacja imprez i kino, ale również warsztaty twórcze, w których uczestniczyło łącznie ponad 700 osób.

W kolejnych punktach obrad radni przyjęli uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej:
- Powiatowi Cieszyńskiemu, z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie. Niestety w naszej gminie również zdarzają się przypadki przemocy domowej i osoby poszkodowane muszą szukać schronienia w ośrodku.
- dla Miasta Bielsko-Biała, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, czyli izby wytrzeźwień. Należy nadmienić, że jest to zadanie własne gminy. Z naszej gminy w ciągu roku do ośrodka trafia około 130 osób.

Radni pochylili się również nad uchwałą w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Seniorów na lata 2018-2020. Dokument jest bardzo obszerny i z pewnością zostanie omówiony przez Burmistrza w innym artykule. Dodam tylko, że w naszej gminie seniorzy (osoby powyżej 60 roku życia) stanowią już prawie 23% ogółu mieszkańców (w roku 2010 stanowili 17% ogółu mieszkańców).

Rada Miejska podczas lutowej sesji podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie hminy Skoczów na 2018 rok. Najważniejszą zmianą była konieczność zwiększenia wydatków o kwotę 1,6mln zł na realizację przebudowy ulicy Górny Bór. Zwiększenie wydatków spowodowane jest brakiem dofinasowania inwestycji ze środków województwa. Niestety z tego powodu z planowanych na 2018 rok inwestycji została usunięta modernizacja ulicy Kossak-Szatkowskiej. Wszyscy jednak mamy nadzieję, że firma Eurovia Polska S.A. (złożyła w przetargu najniższą ofertę) szybko i sprawnie upora się z przebudową drogi, która jest w tragicznym stanie technicznym.

Szczegółowe informacje o podjętych uchwałach, tematyce i protokołach z posiedzeń komisji oraz sesji można znaleźć na stronie www.bip.skoczow.pl lub www.skoczow.pl zakładka Samorząd > Rada Miejska. Relacja z przebiegu sesji zamieszczona jest na stronie www.radamiejska.skoczow.pl.

Kolejna planowa sesja Rady Miejskiej odbędzie się 20 marca o godz. 15.00.

Rajmund Dedio
Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń