Rada Miejska


Z prac Rady Miejskiej Skoczowa

Szanowni Państwo;

W imieniu radnych Rady Miejskiej w nowym roku życzę Państwu pogody ducha, wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów oraz satysfakcji z realizacji marzeń.

Wszystkim Babciom i Dziadkom, którzy niedługo będą obchodzić swoje święto życzę, aby był to dzień pełen radości i ciepła w gronie kochających wnuków.

 

Najważniejszym punktem grudniowej sesji Rady Miejskiej było podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skoczów. Uchwała budżetowa określa roczny plan wszystkich dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Na rok 2020 zaplanowano dochody na kwotę ponad 144,9 mln zł, natomiast wydatki na kwotę prawie 161,3 mln zł. Deficyt budżetu Gminy wynosi 16,4 mln zł, będzie pokryty z oszczędności z lat poprzednich (7,5 mln zł), emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętego kredytu i pożyczki. Do budżetu zostały wpisane 32 zadania inwestycyjne, na które zaplanowano przeznaczyć prawie 35,4 mln zł (w tym 15 mln zł środków zewnętrznych), co jest absolutnym rekordem w dotychczasowej historii naszej gminy i jest spowodowane tym, że kilka dużych i kosztownych inwestycji rozpoczętych w 2019 roku będzie kontynuowane w 2020 roku. Do najważniejszych zadań w 2020 roku należą:

- modernizacja drogi powiatowej ul. Górecka - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego (1,4 mln zł);

- przebudowa ul. Kossak-Szatkowskiej (4,9 mln zł);

- przebudowa ul. Polnej i ul. Szkolnej (1,9 mln zł);

- modernizacja ul. Żebroka (2,5 mln zł);

- modernizacja ul. Wspólnej (0,7 mln zł);

- modernizacja drogi powiatowej ul. Stalmacha – pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego (1,75 mln zł);

- termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bielskiej 34 (2,8 mln zł);

- rewitalizacja terenów wokół stawów na Górnym Borze wraz z remontem kamienicy Rynek 3 (10,5 mln zł w 2020 roku, całość zadania to koszt 12,6 mln zł);

- termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin (3,8 mln zł);

- termomodernizacja i przebudowa hali i pawilonu sportowego na stadionie miejskim (1,5 mln zł w 2020 roku, całość zadania to 8,1 mln zł);

- przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Skoczowie(0,85 mln zł);

- zakup samochodu dla OSP Pierściec (0,4 mln zł);

- budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierśćcu (0,4 mln zł).

Realizacja niektórych inwestycji jest uzależniona od rozstrzygnięcia konkursów i przyznania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Niestety zadłużenie gminy na koniec 2020 roku może wzrosnąć do 19,6 mln zł. Wszystko to sprawia, że budżet 2020 jest trudnym budżetem, a dyskusja na połączonych komisjach rady miejskiej była bardzo burzliwa. Oczywiście zawsze można zrezygnować z kilku inwestycji i zmniejszyć zadłużenie, ale z drugiej strony wszystkie najważniejsze, a zarazem najbardziej kosztowne inwestycje, mają zapewnione dofinasowanie zewnętrzne, które w kolejnych latach nie będzie już dostępne. Ostatecznie radni przyjęli budżet jednogłośnie, Państwu pozostawiam ocenę trafności podjętej decyzji.

Kolejnym bardzo ważnym punktem porządku obrad było przyjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Międzyswieć. Nowy plan będzie obowiązywał od lutego.

W formie uchwały przyjęto oświadczenie dotyczące ogłoszenia roku 2020, Rokiem Św. Jana Sarkandra.

W kolejnych punktach obrad radni podjęli między innymi uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Skoczów na 2020 oraz uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta Bielska-Białej, na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

Szczegółowe informacje o podjętych uchwałach, tematyce i protokołach z posiedzeń komisji oraz sesji znajdują się na stronie www.skoczow.esesja.pl lub www.bip.skoczow.pl. Natomiast film z przebiegu sesji umieszczono w serwisie YouTube (w polu „wyszukaj” należy wpisać: Sesje Rady Miejskiej Skoczowa).

Kolejna planowa sesja Rady Miejskiej odbędzie się 19 lutego o godz. 15.00.

 

Rajmund Dedio

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa

 

 

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń