Rada Miejska


Z prac Rady Miejskiej Skoczowa

Szanowni Państwo;

Październikowa sesja rozpoczęła się od przyjęcia informacji na temat pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. W latach 2017-2019 Gmina Skoczów pozyskała ponad 24 mln złotych na 33 projekty o łącznej wartości prawie 35 mln złotych. Równolegle Spółka SKO-EKO pozyskała 16 mln złotych na realizację czterech zadań o łącznej wartości 31 mln złotych.

W kolejnych punktach obrad radni zapoznali się z informacją na temat letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Skoczów w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz informacją z realizacji pomocy socjalnej dla uczniów Gminy Skoczów.

W trakcie październikowej sesji Rada Miejska podjęła 15 uchwał. Na szczególną uwagę zasługuje podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr X/107/2019 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 18 września 2019 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w Skoczowie i Kiczycach w rejonie oczyszczalni przy ulicy Olszyna, Jałowcowa i Cisowa. Uchwała została podjęta w odpowiedzi na wnioski mieszkańców Kiczyc, którzy nie zgadzają się na zmianę przeznaczenia terenu zbiorników awaryjnych oczyszczalni ścieków.

Z dniem 31 grudnia 2019 roku upływa czteroletnia kadencja ławników sądowych. Na następną kadencję zostali wybrani:

-  do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej: Zbigniew Jaworski oraz Szymon Jan Broda,

- do Sądu Rejonowego w Cieszynie: Alicja Helena Wojas, Renata Helena Brychlec i Magdalena Jolanta Ojczyk.

W porządku obrad znalazła się również uchwała, w której radni nie wyrazili zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, co jest zgodne z art. 25 ustawy o samorządzie gminnym.

Rada Miejska przyjęła kolejną uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokali mieszkalnych. Uchwala umożliwia wykup z bonifikatą 50% lokali mieszkalnych, wymienionych w załączniku do Uchwały Nr XIX/216/2016 Rady Miejskiej Skoczowa. Muszą jednak zostać spełnione łącznie cztery warunki:

1/ najemca wynajmuje, na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony, od Gminy Skoczów lokal mieszkalny przez okres co najmniej 5 lat;

2/ najemca nie posiada zaległości z tytułu najmu;

3/ najemca lub jego małżonek nie korzystał z bonifikaty przy nabyciu innego lokalu mieszkalnego;

4/ cena sprzedaży lokalu zostanie zapłacona jednorazowo.

Radni pochylili się również nad uchwałami w sprawie zmian w budżecie Gminy Skoczów. Najważniejszą, z punktu widzenia mieszkańców, jest przesunięcie środków na nowe zadanie, które będzie realizowane jeszcze w tym roku: uzupełnienie sieci wodociągowej w rejonie ulicy Wolności i Malinowej (Wiślica) oraz w rejonie ulicy Na Łomy (Pierściec).

Szczegółowe informacje o podjętych uchwałach, tematyce i protokołach z posiedzeń komisji oraz sesji znajdują się na stronie www.skoczow.esesja.pl lub www.bip.skoczow.pl. Natomiast film z przebiegu sesji umieszczono w serwisie YouTube (w polu „wyszukaj” należy wpisać: Sesje Rady Miejskiej Skoczowa).

Kolejna planowa sesja Rady Miejskiej odbędzie się 20 listopada o godz. 15.00.

 

Rajmund Dedio

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa

 

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń