Rada Miejska


Z prac Rady Miejskiej Skoczowa

Szanowni Państwo,

W porządku obrad czerwcowej sesji obowiązkowo znajdują się dwa punkty, które stanowią podsumowanie poprzedniego roku oraz w pewnym sensie są wyrazem ostatecznej oceny działalności burmistrza przez radnych gminy. Pierwszym jest raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności burmistrza i funkcjonowania gminy w roku 2019, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady miejskiej. Treść raportu jest dostępna na stronie www.skoczow.esesja.pl w punkcie 4 porządku obrad XVII sesji RM. Ostatecznie po rozpatrzeniu raportu radni udzielili burmistrzowi wotum zaufania przy dwóch głosach sprzeciwu. Drugim niezwykle ważnym elementem czerwcowej sesji jest procedura udzielenia burmistrzowi absolutorium. Absolutorium jest najważniejszym głosowaniem potwierdzającym prawidłową realizację budżetu za 2019 rok. W podsumowania budżetu znajdziemy: kwota wykonanych dochodów wyniosła 127.313.607 zł (103,7% planu), natomiast kwota wykonanych wydatków wyniosła 120.216.480 zł (92,6% planu). Jak łatwo policzyć, nadwyżka budżetowa wynosi ponad 7 mln. Nie są to jednak pieniądze, które pozostały niewykorzystane i się marnują. Cała ta kwota jest zarezerwowana na inwestycje rozpoczęte w 2019 roku i na pewno zostanie wydatkowana na sfinansowania dokończenia inwestycji w 2020 roku. Aby nie być gołosłownym dodam, że na bieżący rok są zaplanowane inwestycje za prawie 40 mln zł, a planowany deficyt budżetu może wynieść nawet 21 mln zł. Deficyt zostanie pokryty częściowo właśnie z niewykorzystanych środków z lat poprzednich oraz emisji papierów wartościowych i zaciągniętej pożyczki. Absolutorium zostało przyjęte przy jednym głosie sprzeciwu.

W porządku obrad znalazła się również uchwała w sprawie regulaminu przyznawania stypendium Gminy Skoczów dla uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Skoczów. Regulamin jest autorskim projektem Komisji Kultury i Oświaty RM Skoczowa. Został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym.

W kolejnych punktach radni przyjęli zmiany w budżecie gminy, które w przypadku inwestycji dotyczyły głownie zwiększenia:

- pomocy finansowej dla powiatu cieszyńskiego na remont ul. Góreckiej o 225 tys. zł (całkowita wartość pomocy to 1,7mln zł);

- wydatków na budowę windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierśćcu o 156 tys. zł (całkowita wartość zadania to 538 tys. zł);

- kosztów przebudowy PSZOK o 122 tys. zł;

- wydatków związanych z budową terenów rekreacyjnych wokół stawów na Górnym Borze oraz remontu kamienicy Rynek 3 o kwotę 925 tys. zł (całkowita wartość zadania to 12,9 mln zł).

                Przy dwóch głosach wstrzymujących przyjęto uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Warunkiem uzyskania częściowego zwolnienia z opłaty (4 zł od osoby) jest złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty z uwzględnieniem oświadczenia o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów. Do podjęcia uchwały obliguje radę miejską ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6k, ust. 4a). Mam nadzieję, że zwolnienie z opłaty w kwocie 4 zł od osoby zachęci mieszkańców do mulczowania oraz kompostowania trawy, co na pewno przełoży się na zmniejszenie ilość odpadów.

Na wniosek Burmistrza radni większością głosów przyjęli uchwałę w sprawie powierzenia Miejskiej Spółce SKO-EKO Sp. z o.o prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), wykonywania ważenia odpadów komunalnych oraz ich ewidencjonowanie. Nie ulega wątpliwości, że to rozwiązanie jest optymalne pod względem minimalizacji kosztów obsługi PSZOK-u. Dotychczasowe perfekcyjne prowadzenie Spółki oraz bardzo duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na inwestycje pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość i wyczekiwać PSZOK-u na miarę XXI wieku.

W imieniu radnych Rady Miejskiej Skoczowa życzę wszystkim mieszkańcom bezpiecznego i pełnego słońca wypoczynku wakacyjnego.

Szczegółowe informacje o podjętych uchwałach, tematyce i protokołach z posiedzeń komisji oraz sesji znajdują się na stronie www.skoczow.esesja.pl. Kolejna planowa sesja Rady Miejskiej odbędzie się 26 sierpnia o godz. 15.00.

Rajmund Dedio

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa

 

 

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń