Rada Miejska


Z prac Rady Miejskiej Skoczowa

 

  Szanowni Państwo,

W kalendarzu prac rady miejskiej czerwcowa sesja zasługuje na szczególną uwagę z dwóch powodów. Po pierwsze od obecnej kadencji ustawodawca nakazał władzom samorządowym przygotowanie raportu o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w poprzednim roku kalendarzowym, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady miejskiej. Nad treścią raportu przeprowadza się debatę. Udział w debacie mogą wziąć nie tylko radni, ale również mieszkańcy. Ostatnim etapem procedury rozpatrywania przez radę raportu o stanie gminy jest przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Drugim niezwykle ważnym elementem czerwcowej sesji jest procedura udzielenia burmistrzowi absolutorium. Absolutorium jest najważniejszym głosowaniem potwierdzającym prawidłową realizację budżetu i w pewnym sensie stanowi wyraz ostatecznej oceny działalności burmistrza przez radnych gminy.

Należy podkreślić, że uchwała o wotum zaufania jak również uchwała o udzieleniu absolutorium zostały przyjęte jednogłośnie.

 

W kolejnych punktach radni przyjęli zmiany w budżecie gminy, które dotyczyły wpłat rad sołeckich oraz zmian wprowadzonych do budżetu zarządzeniami burmistrza (dotyczy to dotacji celowych z budżetu Państwa, np. zwrot kosztów przeprowadzenia wyborów).

W związku z kończącą się, a rozpoczętą w 2017 roku, reformą oświaty została podjęta uchwała określająca obwody oraz porządkująca sieć szkół. Dodam, że zgodnie z treścią uchwały budynek dawnego liceum przy ulicy Bielskiej 34 będzie teraz należał do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II.

Radni zapoznali się z informacją z realizacji Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy za 2018 rok. Zasób mieszkaniowy Gminy Skoczów liczy 414 lokali. Na koniec 2018 roku na liście oczekujących na lokal z mieszkaniowego zasobu było 47 rodzin, w tym na lokale socjalne 28 rodzin. Czynsz najmu lokalu socjalnego wynosi 1,08 zł/m2. Natomiast czynsz lokalu mieszkalnego od 2,15 zł/m2 przy niskim standardzie do 7,47 zł/m2 w lokalach o pełnym wyposażeniu, wysokim standardzie.

W porządku obrad znalazło się również sprawozdanie z działalności Biura Promocji, Informacji i Turystyki. Biuro angażuje się w organizację lub promocję wydarzeń gminnych, prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej oraz prowadzenie biura prasowego, które zajmuje się m.in. redakcją Wieści Skoczowskich i obsługą strony internetowej.

W imieniu radnych Rady Miejskiej Skoczowa życzę wszystkim mieszkańcom bezpiecznego i pełnego słońca wypoczynku wakacyjnego.

Szczegółowe informacje o podjętych uchwałach, tematyce i protokołach z posiedzeń komisji oraz sesji można znaleźć na stronie www.skoczow.esesja.pl lub www.bip.skoczow.pl. Relacja z przebiegu sesji zostały przeniesione do serwisu YouTube. W polu „wyszukaj” należy wpisać zwrot „Sesje Rady Miejskiej Skoczowa”.

Kolejna planowa sesja Rady Miejskiej odbędzie się 28 sierpnia o godz. 15.00.

Rajmund Dedio
Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa

 

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń