Rada Miejska


Z prac Rady Miejskiej Skoczowa

Szanowni Państwo;

Lutowa sesja rozpoczęła się wręczeniem medali z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Odznaczenia wręczyli Bogdan Ogrocki, Dyrektor Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach oraz Ireneusz Kolon i Eugeniusz Hyski – odpowiednio Prezes i Wiceprezes Zarządu Klubu Honorowych Dawców Krwi i PCK przy Urzędzie Miejskim w Skoczowie.

W kolejnych punktach radni przyjęli sześć uchwał w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego, trybu zawarcia umowy dzierżawy z uprzednim dzierżawcą nieruchomości gminnej.

Przez aklamację przyjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu cieszyńskiego z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie (34.065,00 zł) oraz na prowadzenie Muzeum Śląska Cieszyńskiego im. Gustawa Morcinka w Skoczowie (16.000,00 zł).

Zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zwierząt zapewnienie opieki dla zwierząt bezdomnych jest zadaniem gminy. Na ten cel w budżecie gminy zostało zarezerwowane aż 115 tyś. zł z czego na opiekę nad bezdomnymi psami zostanie przeznczone około 95 tyś zł. Jestem pewien, że bardziej świadoma kontrola oraz opieka nad czworonożnymi pupilami przyczyniłaby się do znacznego zmniejszenia wydatków na ten cel, umożliwiając jednocześnie przeznaczenie środków na np. rozbudowę sieci wodociągów lub oświetlenia. Warto o tym pamiętać.

Rada miejska podczas lutowej sesji podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy Skoczów na 2020 rok. Zmiana dotyczyła przyjęcia dotacji z powiatu cieszyńskiego w wysokości 19.602 zł przeznaczonej na zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych. Przesunięto również kwotę 44.900,00 zł na dofinansowanie mieszkańcom gminy Skoczów kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest i 100.000,00 zł na zakup kontenerów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Na sesji podjęto uchwałę w sprawie przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu Osiedla „Górny Bór” oraz Zarządu Osiedla „Górny Bór”, które odbędą się 23 marca 2020 roku.

Szczegółowe informacje o podjętych uchwałach, tematyce i protokołach z posiedzeń komisji oraz sesji znajdują się na stronie www.skoczow.esesja.pl. Kolejna planowa sesja Rady Miejskiej Skoczowa odbędzie się 18 marca o godz. 15.00.

 

Rajmund Dedio

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa