Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Skoczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2018


Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Skoczów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

 

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2016 r., poz.1817 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Skoczowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Skoczów, do konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Skoczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o i wolontariacie na rok 2018.

Projekt został opracowany w oparciu o listę zadań proponowaną przez jednostki organizacyjne Gminy Skoczów, wydziały merytoryczne Urzędu oraz propozycje do Programu zgłaszane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w okresie od 12 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

Opracowywany Program będzie stanowić podstawę współpracy Gminy Skoczów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

Z projektem Programu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej,
na stronie internetowej Gminy Skoczów www.skoczow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skoczowie.

Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać od 14 sierpnia 2017 r. do 23 sierpnia 2017 r.,  poprzez przesłanie formularza opinii do projektu Programu współpracy, na adres poczty elektronicznej pracownika merytorycznego Urzędu Miejskiego, do którego zadań należą sprawy organizacji pozarządowych: agata.tomica@um.skoczow.pl lub złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1.

Formularz opinii do projektu Programu współpracy, jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu w zakładce Organizacje pozarządowe oraz w siedzibie Wydziału Funduszy Europejskich, Rynek 17a w Skoczowie.

 

Projekt Programu Współpracy

Ogłoszenie

Zarządzenie

Formularz Opinii PDF

Formularz Opinii DOC

Protokół z konsultacji 2017

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń