Z pracy RM - październik 2017


Z prac Rady Miejskiej Skoczowa

24 października odbyło się XXXIV posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej Skoczowa VII kadencji. Zgodnie z porządkiem obrad zostały przedstawione do zaopiniowania informacje z działalności i realizacji zadań:

1.      Miejskiej Spółki Sko-Eko Spółka z o.o. w okresie od 01.09.2017 r. do 30.09.2017 r.

2.      Biura Promocji, Informacji i Turystyki za okres od czerwca 2016 do września 2017 r.

3.      W zakresie sportu i kultury fizycznej w gminie Skoczów – w tym w szkołach i przedszkolach – oraz działalności klubów sportowych w 2017 r.

4.      Oświaty w roku szkolnym 2016/2017.

Radni przyjęli te informacje. Zwrócono uwagę na:

            Ad. 1) Okresowe nieprzyjemne zapachy z kanalizacji. Prezes Sko-Eko Anna Kwiatkowska wyjaśniła, że ma to związek ze zrzutem ścieków z garbarni. Dodatkowo na stan ten wpływa pogoda. Burmistrz Mirosław Sitko przedstawił własne starania mające wpłynąć na poprawę tego stanu rzeczy i wskazał, że dopóki skóry wyprawiać się będzie w mokrym procesie technologicznym, nie można całkowicie wyeliminować przykrego zapachu. Prezes wskazała, że uszczelnienie kolektora ścieków i tak już ograniczyło znacznie wyziewy.

            Ad. 2) Z uwagą przyjęto przedstawione informacje dotyczące Biura Promocji. Radni poprosili o konkretne dane finansowe. Rok działalności nowej jednostki pokazał, że wnioski radnych, aby powstało Biuro Promocji były słuszne. Odgrywa ono szczególne znaczenie w związku z obchodami 750. rocznicy powstania Skoczowa. Bardzo wysoko została oceniona publikacja Skoczów. Szkice do monografii autorstwa Honorowego Obywatela Skoczowa – Haliny Szotek. Ta pozycja książkowa jest historyczną „wisienką” obchodów 750-lecia naszego grodu.

            Ad. 3) W zakresie sportu i kultury fizycznej w gminie Skoczów – w tym w szkołach i przedszkolach – oraz działalności klubów sportowych w 2017 roku: najwięcej uwag dotyczyło wykorzystania bazy sportowej, gdyż budziło to w poprzednich latach wiele emocji. Radni otrzymali informacje, że obecnie taki problem nie istnieje. Przegłosowano w uchwałach budżetowych przeznaczenie środków na oświetlenie boiska w Międzyświeciu, piłkochwytów na boisku w Harbutowicach oraz budowę szkolnego boiska w Ochabach.

            Ad. 4) Na podkreślenie zasługują wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych, jakie osiągnęli uczniowie z gminy Skoczów. Nasze szkoły wspierają rozwój młodych ludzi, którzy – jak wynika z danych Edukacyjnej Wartości Dodanej – odnoszą różne sukcesy. Wskaźnik EWD ukazuje, biorąc pod uwagę trzyletni okres nauki, wzrost wiedzy ucznia oraz jego umiejętność zastosowania jej w nowych sytuacjach. Ogromne podziękowania za rzetelne wykonywanie pracy należą się pedagogom.

Niepokój radnych budzi jednak duże zróżnicowanie stanu infrastruktury wewnętrznej różnych placówek – przede wszystkim budynków szkół miejskich i sołeckich. Głosowanie dotyczyło uchwał budżetowych, a także szkół.

W związku z przekształceniem zespołów szkół w szkoły podstawowe w Wieloletniej Prognozie Finansowej przegłosowano zapisy dotyczące inwestycji, które zostaną wprowadzone do przyszłorocznego budżetu, w tym:

- ochrona obszarów nadwodnych przez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w gminie Skoczów,

- przebudowa budynku na potrzeby przedszkola publicznego w sołectwie Pierściec wraz z zakupem wyposażenia,

- śladami św. Jana Sarkandra II – rozwój dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego Ołomuńca i Skoczowa poprzez odnowienie atrakcyjnych stref miejskich,

- „cyklo-Beskidy” – stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej jako elementu rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim,

- uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie gminy Skoczów,

- modernizacja polegająca na przebudowie boiska piłkarskiego wraz z urządzeniami przy Zespole Szkół w Ochabach.

            Do protokołu z XXXIII Sesji i sprawozdania z działań burmistrza w okresie od 1.09.2017 r. do 30.09.2017 r. radni nie mieli uwag.

 

            Szczegółowe informacje o podjętych uchwałach, tematyce i protokołach z posiedzeń komisji oraz sesji można znaleźć na stronie www.bip.skoczow.pl lub www.skoczow.pl zakładka Samorząd -> Rada Miejska. Relacja z przebiegu sesji zamieszczona jest na stronie www.radamiejska.skoczow.pl.

 

Kolejna planowa sesja Rady Miejskiej odbędzie się 21 listopada o godz. 15.00.

 

Teresa Papkala

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Skoczowa

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń