Z pracy RM - wrzesień 2017


Szanowni Państwo!

Wrześniowa sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się od wręczenia odznaczeń Honorowym Dawcom Krwi. Odznaczenie II stopnia otrzymała Pani Honorata Klonowska oraz odznaczenie III stopnia otrzymał Pan Marcin Staniek. Przy tej okazji bardzo serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom Skoczowa, którzy, oddając krew, ratują zdrowie i życie drugiego człowieka.

W kolejnym punkcie radni zapoznali się z informacją o sytuacji na rynku pracy w gminie Skoczów. Obecnie w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowane są 493 osoby bezrobotne z terenu gminy Skoczów. W okresie ostatnich 18 miesięcy ilość osób bezrobotnych zmniejszyła się o 25%. Kluczowe znaczenie dla późniejszej sytuacji młodej osoby na lokalnym rynku pracy ma wybór odpowiedniej szkoły czy uczelni. Najbardziej poszukiwanymi pracownikami są absolwenci zawodowych szkół zasadniczych i średnich, kształcących w zawodach, które na naszym terenie są zawodami deficytowymi (np. kucharz, pracownik budowlany, instalator, mechanik, sprzedawca, pracownik księgowości, kierowca, pielęgniarka).

W porządku obrad znalazło się również sprawozdanie z działalności Skoczowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. W tym miejscu należy zaznaczyć, że sytuacja finansowa spółki jest stabilna. Martwi jednak małe zainteresowanie najmem lokali użytkowych, co powoduje stałe zmniejszanie się przychodu z najmu. Może to świadczyć o odpływie klientów do dużych centrów handlowych oraz przenoszeniu się najemców poza ścisłe centrum miasta. Na koniec 2016 r. na lokal socjalny z mieszkaniowego zasobu gminy Skoczów oczekiwały 34 rodziny, a na lokal komunalny 15 rodzin.

Stałym punktem każdej sesji jest przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skoczów. Do najważniejszych zaliczyć należy kwotę 91 tys. zł otrzymaną z rezerwy celowej budżetu państwa. Środki zasilą fundusze dziesięciu sołectw. Do planu wydatków wprowadzono nowe przedsięwzięcie, w ramach którego zostanie wykonana wiata w sołectwie Wilamowice. Planowana całkowita wartość projektu to 101 tys. zł, z czego wysokość dofinansowania wynosi 84 tys. zł.

Radni jednogłośnie przyjęli informację z wykonania budżetu gminy Skoczów za I półrocze 2017r. Warto podkreślić, że informację pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO), która jest państwowym organem nadzorującym i kontrolującym gminy w zakresie gospodarki finansowej. Z przedłożonej informacji wynika, że na koniec czerwca 2017 r. dochody zostały zrealizowane w 54%, a wydatki wykonano w 45%.

Na wrześniowej sesji wprowadzono zmianę do uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej. Zmiana uchwały polega na wprowadzeniu mniejszej opłaty dla podmiotów prowadzących sprzedaż w zakresie tzw. małej gastronomii i obejmie podmioty handlujące artykułami spożywczymi przeznaczonymi do bezpośredniej konsumpcji realizowanej z wózków, przyczep i innych urządzeń przenośnych.

Podczas sesji przyznano Panu Czesławowi Kanafkowi wyróżnienie „Laur Srebrnej Cieszynianki 2017”. Laur zostanie wręczony podczas uroczystej sesji Rad Gmin Ziemi Cieszyńskiej w dniu 11 listopada 2017 r. w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie.

Szczegółowe informacje o podjętych uchwałach, tematyce i protokołach z posiedzeń komisji oraz sesji można znaleźć na stronie www.bip.skoczow.pl lub www.skoczow.pl zakładka Samorząd>Rada Miejska. Relacja z przebiegu sesji zamieszczona jest na stronie www.radamiejska.skoczow.pl.

Kolejna planowa sesja Rady Miejskiej odbędzie się 24 października o godz. 15.00.

Rajmund Dedio

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń