Z pracy RM - maj 2017


Szanowni Państwo,

          majowa sesja rozpoczęła się od przyjęcia informacji z realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Skoczów w 2016 roku”, który w praktyce sprowadza się do dofinansowania wymiany kotłów w budynkach mieszkalnych. W 2016 roku przeznaczono na ten cel 76 000,00 zł, co umożliwiło podpisanie 19 umów. Natomiast w 2017 roku po majowych zmianach w budżecie ostatecznie na ten cel zostanie przeznaczone 160 000,00 zł, co pozwoli na dofinansowanie 40 kotłów. Niestety, ze względu na obowiązującą uchwałę Sejmiku Województwa Śląskiego Rada Miejska Skoczowa musiała zawęzić katalog kotłów grzewczych, dla których będzie można udzielać dofinansowania, do kotłów gazowych oraz kotłów węglowych lub kotłów na biomasę spełniających wymagania 5 klasy (według normy PN-EN 303-5:2012).

        W kolejnym punkcie radni zostali zapoznani z analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Skoczów. W 2016 roku zebrano łącznie 6 700 ton odpadów komunalnych, a poziom recyklingu wyniósł 41%. Mieszkańców zapewne najbardziej interesuje aspekt finansowy gospodarki odpadami: wydatki na funkcjonowanie systemu wyniosły 2 mln 288 tys. zł, a dochody 2 mln 311 tys. zł. Różnica pomiędzy kosztami a dochodami na poziomie 1% świadczy o tym, że stawka opłat została odpowiednio skalkulowana, czyli mieszkańcy ponoszą rzeczywiste koszty wywozu odpadów.

        Dobrą wiadomością dla mieszkańców Pogórza jest przyjęcie uchwały w sprawie współfinansowania remontu poboczy wzdłuż drogi powiatowej (ulicy Bielskiej) od kościoła do wiaduktu nad drogą S52. Gmina Skoczów wykona obustronne korytowanie i utwardzenie miałem kamiennym. Powiat wykona natomiast dwukrotne powierzchniowe utrwalenie oraz oznakowanie poziome.

        Na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie do budżetu nowego zadania dofinasowanego środkami unijnymi pod nazwą „Cyklo-Beskidy” na ogólną kwotę 1 mln zł. W ramach tych środków powstaną miejsca do odpoczynku oraz fragmenty tras rowerowych. Do budżetu zostało również wprowadzone nowe zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu projektu technicznego modernizacji budynku przy ul. Bielskiej 17 (dawne Gimnazjum nr 2).

        Radni przyjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Bładnice, które odbędą się 6 czerwca 2017 roku oraz uchwałę w sprawie nadania honorowych tytułów zasłużonych dla sołectw oraz Skoczowa.

        Zgodnie ze statutem Rada Miejska może nadać osobom szczególnie zasłużonym dla Skoczowa tytuł Honorowego Obywatela Skoczowa. Na majowej sesji jednogłośnie tytuł został nadany Halinie Szotek, której praca społeczna oraz zawodowa w wyjątkowy sposób zapisała się na kartach historii naszego miasta.

        Szczegółowe informacje o podjętych uchwałach, tematyce i protokołach z posiedzeń komisji oraz sesji można znaleźć na stronie www.bip.skoczow.pl lub www.skoczow.pl zakładka Samorząd -> Rada Miejska. Relacja z przebiegu sesji zamieszczona jest na stronie www.radamiejska.skoczow.pl.

Kolejna planowa sesja Rady Miejskiej odbędzie się 27 czerwca o godz. 15.00.

 

Rajmund Dedio

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń