Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skoczowa obręb 1, przy ul. Bielskiej


OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skoczowa obręb 1, przy ulicy Bielskiej.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073), art. 54 ust. 2,3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz uchwałyRady Miejskiej Skoczowa Nr XXVI/297/2016 z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skoczowa, obręb 1, przy ulicy Bielskiej.

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skoczowa obręb 1, przy ulicy Bielskiej

 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25.08.2017r. do 14.09.2017r. w siedzibie Urzędu Miasta Skoczowa, Rynek 1, 43-430 Skoczów,  pokój nr 27 , w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planuodbędzie się w dniu 12.09.2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1, 43-430 Skoczów, pokój nr 3 ( sala sesyjna ) o godz.: 1500.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwaginależy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Skoczowa:

·  na adresUrzędu Miasta Skoczowa, Rynek 1, 43-430 Skoczów,

·  drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu na platformie ePuap  

   opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisane przy pomocy profilu zaufanego ePuap,

·  drogą elektroniczną na adres e-mail: um@um.skoczow.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.09.2017 r. 

Zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 w/w ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.09.2017r., w Urzędzie Miejskim w Skoczowie, na jego adres lub drogą elektroniczną.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest  Burmistrz Miasta Skoczowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń