Rozbudowa ulicy Stara Droga w Harbutowicach


 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł projektu: Rozbudowa ulicy Stara Droga w Harbutowicach

Realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Wartość projektu: 2 507 345,94 zł

Dofinansowanie: 1 595 424,00 zł

 

Celem projektu była poprawa jakości komunikacyjnej w sołectwie Harbutowice oraz zwiększenie dostępności do DW 941.

 

Projekt został złożony do konkursu ogłoszonego w listopadzie 2015 roku na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W odpowiedzi na konkurs do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęło 209 wniosków. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 149 projektów, w tym Gminę Skoczów.

Inwestycja objęła modernizację ulicy Stara Droga wraz z budową chodnika oraz zatoką parkingową w rejonie ul. Chabrowej oraz wykonanie kładki dla pieszych nad Młynówką. Przed remontem jezdnia Starej Drogi na całej długości posiadała nawierzchnię bitumiczną z licznymi ubytkami i przełomami. Droga miała szerokość około 5,50 m, co powodowało degradowanie poboczy i krawędzi jezdni przez pojazdy podczas mijania.

Inwestycja rozpoczęła się od skrzyżowania z ulicą Piekarską oraz wyjazdu/zjazdu z DW 941. Jest to miejsce, w którym kończy się DK 81, a zaczyna DW 941 przypisane do węzła należącego S52. Inwestycja zakończyła się w miejscu skrzyżowania z ul. Harbutowicką na granicy z Gminą Ustroń. Stara Droga pełni rolę zapasowego ciągu komunikacyjnego w sytuacji, w której w tym rejonie DW 941 lub DK 81 staną się nieprzejezdne.

Na podstawie porozumienia podpisanego przez Gminę Skoczów i Miasto Ustroń, zmodernizowano skrzyżowanie ulicy Harbutowickiej w Nierodzimiu z ulicą Stara Droga w Harbutowicach. Modernizacja skrzyżowania finansowana była przez Miasto Ustroń. Realizacja projektu zakończyła się w listopadzie 2017 r.