Z pracy RM – kwiecień 2017


Szanowni Państwo,

Kwietniowa sesja rozpoczęła się od przyjęcia informacji z realizacji Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem. Ogółem w zasobie mieszkaniowym gmina Skoczów posiada 423 lokale. Stawki czynszu kształtują się na poziomie od 1,95 zł/m2 (lokale o niskim standardzie) do 7,46 zł/m2 (lokale z pełnym wyposażeniem). Czynsz najmu lokalu socjalnego wynosi natomiast 0,97 zł/m2 (stawka dotyczy 78 lokali). W 2016 roku na remonty wydano 400 tys. zł.

Na szczególną uwagę zasługuje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Skoczów za rok 2016. Kwota wykonanych dochodów wyniosła 95 702 865,97 zł (103% planu), natomiast kwota wykonanych wydatków wyniosła 87 972 390,15 zł (94,7% planu). W porównaniu do 2015 roku nastąpił skokowy wzrost dochodów i wydatków o ponad 12 mln zł. Jest to spowodowane środkami, które otrzymujemy i wydajemy w ramach programu 500+. Do mieszkańców w ramach tego programu trafia miesięcznie 1 mln zł. Należy podkreślić, że w stosunku do roku 2015 zmniejszyło się zadłużenie o 3 mln zł – do kwoty 16,5 mln zł. Dla mieszkańców jednak najważniejszą pozostaje nadwyżka operacyjna, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi, która wyniosła 11 639 101,43 zł. Nadwyżka operacyjna to środki, które możemy inwestować w rozwój naszego miasta. Niestety ze względu na opóźnienia w rozstrzygnięciu konkursów na projekty realizowane z unijnych pieniędzy wiele planowanych inwestycji ciągle czeka na rozpoczęcie realizacji. Prawdopodobnie kumulacja wydatków inwestycyjnych nastąpi w latach 2018-2020.

W kolejnym punkcie obrad radni zostali zapoznani ze sprawozdaniem z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Celem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, zapewnienie dochodu na poziomie interwencji społecznej, integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie oraz tworzenie sieci usług socjalnych. Szeroko pojęta pomoc społeczna jest bardzo ważnym elementem polityki społecznej państwa, o czym świadczy fakt, że OPS w 2016 roku dysponował budżetem w wysokości 26 mln zł, co stanowi 30% wszystkich wydatków gminy Skoczów.

Radni pochylili się również nad sprawozdaniem z działalności Biblioteki Publicznej. W 2016 roku w bibliotece zarejestrowano 3765 czytelników, którzy wypożyczyli ponad 67 tys. woluminów. Stan księgozbioru wynosi prawie 59 tys. pozycji. Czytelnia ogólna posiada również 20 tytułów czasopism. Biblioteka to nie tylko książki, audiobooki, czasopisma, ale również działalność kulturalno-oświatowa. Tylko w 2016 roku w bibliotece odbyło się ponad 50 spotkań dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Łącznie we wszystkich imprezach uczestniczyło 2700 osób.

Rada Miejska zapoznała się ze sprawozdaniem Miejskiego Zarządu Dróg z wykonania budżetu oraz planowanych robotach remontowych na drogach zarządzanych przez MZD. Na remonty i wszelkiego rodzaju prace utrzymaniowe w 2017 roku zostały zabezpieczone środki w kwocie ponad 2 mln zł, z tego 834 tys. zł obejmują środki przyznawane sołectwom w ramach funduszu sołeckiego. W sołectwach remonty będą realizowane zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich, czyli wolą mieszkańców. W mieście planowany jest remont nawierzchni ulicy Radosnej, Morelowej, łącznika ulicy Klonowej z ulicą Wiślicką, bocznej od ulicy Wiślickiej, łącznika ulicy Rzecznej z Kiczycką, drogi bocznej od ulicy Plaskowiec oraz remont poboczy w ciągu drogi powiatowej ulicy Bielskiej w Pogórzu.

Gmina Skoczów od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które realizując swoje cele statutowe, zaspakajają potrzeby społeczne i w ten sposób uzupełniają działania gminy w zakresie sportu, kultury, turystyki, ochrony zdrowia i edukacji. Współpracy z gminą podjęło się 27 podmiotów, które złożyły łącznie 54 oferty na realizację różnych zadań publicznych. W 2016 roku przyznano dotacje na kwotę 332 520,00 zł, które zostały wykorzystane w 98%.

Szczegółowe informacje o podjętych uchwałach, tematyce i protokołach z posiedzeń komisji oraz sesji można znaleźć na stronie www.bip.skoczow.pl lub www.skoczow.pl zakładka Samorząd>Rada Miejska. Relacja z przebiegu sesji zamieszczona jest na stronie www.radamiejska.skoczow.pl.

Kolejna planowa sesja Rady Miejskiej odbędzie się 23 maja o godz. 15.00.

Rajmund Dedio
Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń


 • 18.01.2019

  Służba zdrowia w czasie konfliktu z Czechami w styczniu 1919 r.

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 14.01.2019

  Wystawa fotograficzna – PTTK-owskie podróże małe i duże

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 19.01.2019

  Koncert laureatów Świątecznego Przeglądu Wokalnego Gminy Skoczów

  Więcej informacji Przejdź dalej