Z pracy RM – sesja marzec 2017


Szanowni Państwo,

marcowa sesja rozpoczęła się od przyjęcia sprawozdania z działalności Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (SOSiR) za 2016 rok.  W minionym roku Pływalnię „Delfin” odwiedziło ponad 211 tyś. klientów z czego około 29 tyś. (licząc po 1 godzinie) w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów szkół gminnych oraz starszych grup przedszkolnych. SOSiR zarządza również boiskiem Stadionu Miejskiego, boiskiem w Wiślicy, boiskiem przy Zespole Szkół nr 1, wyciągiem narciarskim „Pod Dębem” oraz Skate Parkiem.

Radni zostali zapoznani z informacją na temat zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Skoczów, którego organizatorem w 2017 roku był Ośrodek Pomocy Społecznej. Łącznie w wypoczynku zimowym udział wzięło 317 dzieci w wieku od 6 do 16 lat.  Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi również zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych umieszczone jest 38 dzieci, a kolejne 6 w placówce opiekuńczo-wychowawczej. OPS zatrudnia również dwóch asystentów rodziny, którzy w 2016 roku współpracowali z 34 rodzinami.

W kolejnych punktach obrad radni przyjęli wyczekiwany przez mieszkańców regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Skoczów na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. Niestety ze względu na projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Rada Miejska Skoczowa musiała zawęzić katalog kotłów grzewczych, dla których będzie można udzielać dofinansowania, do kotłów gazowych oraz kotłów węglowych lub kotłów na biomasę spełniających wymagania 5 klasy (według normy PN-EN 303-5:2012). Wnioski o udzielenie dotacji będzie można składać w drugiej połowie kwietnia.

Rada Miejska podczas marcowej sesji podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Skoczów na 2017 rok. Do najważniejszych zmian należy:

 • zwiększenie funduszu płac pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych gminy o 5%;
 • zmiana wysokości diety dla sołtysów z 500 zł do 600 zł;
 • współfinansowanie radiowozu dla posterunku policji w Skoczowie – 20 000 zł;
 • przekazanie środków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 50 000 zł.

Radni przyjęli przez aklamację uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Dodać należy, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Śląskiego Kuratora Oświaty oraz związki zawodowe.

Szczegółowe informacje o podjętych uchwałach, tematyce i protokołach z posiedzeń komisji oraz sesji można znaleźć na stronie www.bip.skoczow.pl lub www.skoczow.pl zakładka Samorząd>Rada Miejska. W zakładce znajdziecie Państwo pogrupowane tematycznie szczegółowe informacje dotyczące składu, działalności, tematyki posiedzeń oraz interpelacji zgłaszanych przez radnych.

Relacja z przebiegu sesji zamieszczona jest na stronie www.radamiejska.skoczow.pl.

Kolejna planowa sesja Rady Miejskiej odbędzie się 11 kwietnia o godz. 15.00.

Rajmund Dedio
Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń


 • 14.12.2018

  „Emanuel Grim – portret poety” – prelekcja Haliny Szotek

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 26.12.2018

  Skoczowskie Kolędowanie

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 28.12.2018

  PIĘKNO NASZEJ POLSKI W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI – FINISAŻ fotograficznej wystawy ...

  Więcej informacji Przejdź dalej