Z pracy RM – sesja luty 2017


Szanowni Państwo!

Lutowa sesja rozpoczęła się od przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Centrum Kultury „Integrator”. W 2016 roku MCK zorganizowało 93 własne imprezy, a współorganizowało 21. Dodatkowo MCK swoją pomocą służyło przy organizacji kolejnych 187 spotkań. W „Teatrze Elektrycznym” odbyło się ponad 430 pokazów filmowych. MCK to nie tylko organizacja imprez i kino, ale również warsztaty twórcze, w których uczestniczyło łącznie ponad 700 osób.

W kolejnych punktach obrad radni przyjęli długo wyczekiwane przez mieszkańców uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bładnice oraz obrębu 1 i 4 miasta Skoczowa (ścisłe centrum miasta oraz Górny Bór). Jest to ostatni moment na składanie przez mieszkańców wniosków dotyczących zmiany przeznaczenia gruntów. Należy jednak pamiętać, że w planie mogą zostać uwzględnione tylko te wnioski, które są zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skoczów.

Rada Miejska podczas lutowej sesji podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Skoczów na 2017 rok. Z perspektywy mieszkańca najważniejszą zmianą jest przyjęcie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przyjazny Urząd – rozwój e-usług w gminie Skoczów”. Głównym celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom załatwienie wielu spraw przez Internet, bez konieczności chodzenia do urzędu. Nowa usługa umożliwi również wysyłanie powiadomień SMS (np. przypomnienia o terminach płatności podatku lub opłaty za śmieci).

Radni pochylili się również nad uchwałą w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych. Zmiana polega na wyłączeniu dzieci 6-letnich z dotychczasowej opłaty 1 zł za każdą godzinę pobytu w przedszkolu powyżej 5 godzin. W wymiarze 5 godzin dziennie wszystkie usługi świadczone w przedszkolach w zakresie nauczania, wychowania i opieki są realizowane bezpłatnie. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przez aklamację radni przyjęli oświadczenie w sprawie wpisania Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Szczegółowe informacje o podjętych uchwałach, tematyce i protokołach z posiedzeń komisji oraz sesji można znaleźć na stronie www.bip.skoczow.pl lub www.skoczow.pl zakładka Samorząd –> Rada Miejska. W zakładce znajdziecie Państwo pogrupowane tematycznie szczegółowe informacje dotyczące składu, działalności, tematyki posiedzeń oraz interpelacji zgłaszanych przez radnych.

Relacja z przebiegu sesji zamieszczona jest na stronie www.radamiejska.skoczow.pl.

Kolejna planowa sesja Rady Miejskiej odbędzie się 21 marca o godz. 15.00.

Rajmund Dedio

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń