Z pracy RM – sesja grudzień 2016


Szanowni Państwo!

Grudniowa sesja rozpoczęła się od przyjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.  Cena zaproponowana przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w taryfie na 2017 r. wynosi 5,31 zł/m3 (brutto) i jest wyższa o 0,07 zł/m3 brutto, tj. 1,37% od taryfy obowiązującej w 2016 roku. Nowa stawka będzie obowiązywała we wszystkich gminach powiatu cieszyńskiego. Została również przyjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Cena w stosunku do taryfy za 2016 r. jest wyższa o 0,16 zł/m3 (brutto), tj. o 2.4% i będzie wynosiła 6,80 zł/m3 (brutto). W praktyce oznacza to wzrost rocznej opłaty za ścieki na osobę o około 6,00 zł. Warto podkreślić, że nowa taryfa jest niższa o kilkadziesiąt groszy od ceny uśrednionej dla całego kraju. Zmiana taryfy umożliwi prawidłową eksploatację sieci kanalizacyjnej oraz pozwoli kontynuować proces systematycznej modernizacji i rozbudowy urządzeń kanalizacyjnych. Należy dodać, że w 2016 r. nakłady inwestycyjne Spółki Miejskiej SKO-EKO Sp. z o.o. wyniosły ponad 3 miliony zł.

W kolejnych punktach obrad radni przyjęli uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rada Miejska podczas grudniowej sesji podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skoczów na 2017 rok.  Jest to dokument stanowiący podstawę gospodarki finansowej gminy, w którym określa się roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Kwota planowanych dochodów wynosi 95.517.867,58 zł. Kwota planowanych wydatków wynosi 98.135.568,60 zł. Do projektu budżetu zgłoszono zadania inwestycyjne na kwotę ponad 18 mln zł. Niestety nasz budżet nie pozwala na realizację wszystkich potrzeb i na zadania inwestycyjne można przeznaczyć kwotę około 8,6 mln zł, z czego 1,1 mln stanowią środki uzyskane z dofinansowania.  Do najważniejszych zadań inwestycyjnych ujętych w planie na 2017r. należy:

  • przebudowa drogi Górny Bór wraz ze skrzyżowaniem ulic Górny Bór – Mickiewicza – Targowa (inwestycja będzie prowadzona razem z powiatem);
  • przebudowa ul. Kossak-Szatkowskiej, ul. Schodowej i ul. Podlesie;
  • remont ulicy Stara Droga w Harbutowicach (inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków PROW – 64% kosztów);
  • modernizacja systemu oświetlenia ulicznego;
  • termomodernizacja budynków użyteczności publicznej;
  • modernizacja drogi powiatowej w centrum Kowali;
  • rozbudowa sieci wodociągowej;
  • budowa zadaszenia fragmentu trybuny Stadionu Miejskiego;
  • przygotowanie projektu technicznego pn. „Dostosowanie istniejącego układu komunikacyjnego samochodowego i kolejowego w rejonie ulicy Wiślańskiej, Ciężarowej, Mocko oraz Góreckiej”.

Realizacja części z tych inwestycji jest uzależniona od przyznania dofinansowania z źródeł zewnętrznych.

Na bieżące utrzymanie dróg przeznacza się 2,1 mln zł, w tym na drogi sołeckie 854 200,00 zł.

Radni pochylili się również nad uchwałą w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym. Izba wytrzeźwień w Bielsku-Białej już od wielu lat realizuje zadanie własne naszej gminy w zakresie porządku publicznego. Dotacja z budżetu gminy pokrywa tylko różnicę pomiędzy obowiązkowymi wpłatami osób przyjętych z terenu naszej gminy oraz rzeczywistymi kosztami funkcjonowania Ośrodka.

Szczegółowe informacje o podjętych uchwałach, tematyce i protokołach z posiedzeń komisji oraz sesji można znaleźć na stronie www.bip.skoczow.pl lub www.skoczow.pl zakładka Samorząd ->Rada Miejska. W zakładce znajdziecie Państwo pogrupowane tematycznie szczegółowe informacje dotyczące składu, działalności, tematyki posiedzeń oraz interpelacji zgłaszanych przez radnych.

Relacja z przebiegu sesji zamieszczona jest na stronie www.radamiejska.skoczow.pl.

Kolejna planowa sesja Rady Miejskiej odbędzie się 21 lutego o godz. 15.00.

Rajmund Dedio
Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń