Z pracy RM – sesja z października 2016


Szanowni Państwo,

      Październikowa sesja rozpoczęła się od przyjęcia sprawozdania z działalności „Miejskiej Spółki SKO-EKO Spółka z o.o.” oraz „Skoczowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.” za 2015 rok i I półrocze 2016 roku. Spółka SKO-EKO na zadania inwestycyjne (budowę kanalizacji i modernizację kolektorów) w 2015roku przeznaczyła 3,7 mln zł a w roku 2016 planuje wykonać inwestycje za 3,9 mln zł.

W kolejnych punktach obrad radni zapoznali się z:

  • informacją na temat letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Skoczów w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
  • informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016;
  • informacją na temat przygotowania Gminy Skoczów do sytuacji kryzysowych.

Rada Miejska podczas październikowej sesji podjęła 7 uchwał. Na uwagę zasługuje podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tej strefie, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu poboru tych opłat. Do najistotniejszych zmian z punktu widzenia mieszkańca należą:

  • likwidacja poboru opłaty parkingowej w soboty;
  • zmniejszenie opłaty parkingowej na Rynku z 4 zł do 3 zł za postój powyżej pół godziny do jednej godziny;
  • umożliwienie wykupienia abonamentu zwykłego na okres 1 miesiąca (120 zł).

Rada Miejska przyjęła nową uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokali mieszkalnych. Uchwala umożliwia wykup z bonifikatą 50% lokali mieszkalnych, wymienionych w załączniku do Uchwały Nr XXIX/372/2009 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 26 lutego 2009r. Muszą jednak zostać spełnione łącznie 3 warunki:

  • 1. najemca wynajmuje, na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony, od Gminy Skoczów lokal mieszkalny przez okres co najmniej 5 lat;
  • 2. najemca nie posiada zaległości z tytułu najmu;
  • 3. najemca lub jego małżonek nie korzystał z bonifikaty przy nabyciu innego lokalu mieszkalnego.

Radni pochylili się również nad uchwałami w sprawie zmian w budżecie Gminy Skoczów. Najważniejszą jest wprowadzenie realizacji projektu pn. „Wdrożenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoczowie mających na celu poprawę jakości obsługi klienta”.

Szczegółowe informacje o podjętych uchwałach, tematyce i protokołach z posiedzeń komisji oraz sesji można znaleźć na stronie www.bip.skoczow.pl.

Relacja z przebiegu sesji zamieszczona jest na stronie www.radamiejska.skoczow.pl.

Kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie się 22 listopada o godz. 15.00.

Rajmund Dedio

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń