Program rozwoju i promocji turystyki z określeniem lokalnych produktów turystycznych na obszarze działania trzech gmin: Chybie, Skoczów i Strumień


 

Logotypy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Program rozwoju i promocji turystyki z określeniem lokalnych produktów turystycznych na obszarze działania trzech gmin: Chybie, Skoczów, Strumień

Wartość projektu: 80.000 zł
Wartość dofinansowania: 68.000 zł

Gmina Skoczów – lider projektu
Gmina Chybie – partner projektu
Gmina Strumień – partner projektu

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

  Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.rop.slaskie.pl
 

 "Program rozwoju i promocji turystyki z określeniem lokalnych produktów turystycznych na obszarze działania trzech gmin: Chybie, Skoczów i Strumień" znalazł się na liście 21 projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wartość projektu to 80 tys. zł. Dofinansowanie wynosi 68 tys., czyli 85 proc. Projekt został przygotowany przez Wydział Funduszy Europejskich, Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Skoczowie. Będzie realizowany przez 3 gminy: Chybie, Skoczów i Strumień. Liderem projektu jest gmina Skoczów.

Głównym założeniem projektu jest rozpoznanie potencjału turystycznego 3 gmin: Chybia, Skoczowa i Strumienia, wskazanie możliwości wykorzystania go oraz przygotowanie koncepcji 10 lokalnych produktów turystycznych. Zapewni to wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej gmin i umożliwi lepsze wykorzystanie potencjału, którym dysponują. W efekcie pozwoli to na przyciągniecie turystów i podniesienie poziomu życia mieszkańców. Dzięki kompleksowemu i komplementarnemu podejściu projekt przyczyni się do stworzenia spójnego, regionalnego systemu promocji turystyki. Ponadto doprowadzi do wzrostu ilości miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorczości. Efektem programu będzie określenie 10 markowych produktów turystycznych, a tym samym zbudowanie ciekawej i unikalnej oferty.

Wszystkie gminy, które są partnerami projektu charakteryzuje korzystne położenie w pobliżu dużych ośrodków miejskich oraz usytuowanie w pobliżu renomowanych beskidzkich ośrodków turystycznych. Atutem są zasoby i walory naturalne, krajobrazowe, turystyczno-rekreacyjne oraz związana z miejscem zamieszkania społeczność. Brakuje jednak wspólnej oferty turystycznej, która umożliwiłaby koordynację działań promocyjnych i stałaby się uzupełnieniem do już istniejących ofert. Jej powstanie, a następnie wdrożenie zapewni nie tylko wzrost liczby odwiedzających nas turystów, ale także zwiększenie miejsc pracy.

Opracowany program będzie się składał z dwóch części: Studium uwarunkowań atrakcyjności turystycznej obszaru trzech gmin oraz Programu promocji turystyki obszaru trzech gmin. – W ramach studium zostanie przeprowadzona inwentaryzacja i ocena potencjału turystycznego gmin w aspekcie atrakcyjnego i konkurencyjnego miejsca na turystycznej mapie Polski. Następnie zostanie wykonana analiza rynkowa i marketingowa. Natomiast w Programie promocji zostaną określone narzędzia, które pozwolą na wyeksponowanie największych atrakcji turystycznych. Trzeba bowiem mieć na uwadze, że z punktu widzenia turystyki ważna jest nie tylko atrakcyjność danego obszaru, ale również umiejętność jej wyeksponowania i prezentacji jak najszerszemu gronu potencjalnych turystów. Jest to w turystyce umiejętność kluczowa, ponieważ akurat ten produkt zdecydowanie różni się od innych dóbr sprzedawanych na rynku, gdyż w momencie zakupu turysta nie może go wypróbować – mówi burmistrz Skoczowa, Janina Żagan

***

Trwa realizacja projektu pn. "Program rozwoju i promocji turystyki z określeniem lokalnych produktów turystycznych na obszarze działania trzech gmin: Chybie, Skoczów i Strumień", który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wartość projektu po przetargu to 79.200,00 zł. Dofinansowanie wynosi 67.320,00 zł, czyli 85 proc. Projekt został przygotowany przez Wydział Funduszy Europejskich, Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Skoczowie. Jest realizowany przez 3 gminy: Chybie, Skoczów i Strumień. Liderem projektu jest gmina Skoczów. W lipcu w przetargu wyłoniony został wykonawca projektu. Jest nim Instytut Turystyki sp. z o.o. w Warszawie.

5 października odbyła się konferencja robocza, poświęcona wynikom badań ankietowych przeprowadzonych przez Instytut Turystyki.

Październikowa konferencja to pierwszy krok w ramach realizacji projektu. Przeprowadzona ankieta wśród turystów odwiedzających te trzy miejscowości pozwoliła na przeprowadzenie analizy SWOT, wyznaczając mocne i słabe strony tych trzech gmin. To pierwsze działanie, które jest początkiem tworzenia programu promocji.

***

24 stycznia w Centrum Miejskim Integrator odbyła się konferencja kończąca projekt "Program rozwoju i promocji turystyki z określeniem lokalnych produktów turystycznych na obszarze działania trzech gmin: Chybie, Skoczów i Strumień".

Główną ideą projektu byłorozpoznanie potencjału turystycznego 3 gmin: Chybia, Skoczowa i Strumienia, wskazanie możliwości wykorzystania go oraz przygotowanie koncepcji 10 lokalnych produktów turystycznych. Założono, że długofalowym efektem będzie wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej gmin i lepsze wykorzystanie potencjału, którym dysponują. Pozwoli to na przyciągnięcie turystów i podniesienie poziomu życia mieszkańców. Efektem programu jest określenie 10 markowych produktów turystycznych, a tym samym zbudowanie ciekawej i unikalnej oferty.

Projekt został przygotowany przez Wydział Funduszy Europejskich, Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Skoczowie. Był realizowany przez 3 gminy: Chybie, Skoczów i Strumień. Liderem projektu była gmina Skoczów, a Chybie i Strumień partnerami. Otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Ostatecznie wartość projektu to 79.171,90 zł. Dofinansowanie wyniosło 67.296,11 zł, czyli 85 proc.

Opracowany program składa się z dwóch części: Studium uwarunkowań atrakcyjności turystycznej obszaru trzech gmin oraz Programu promocji turystyki obszaru trzech gmin. W ramach studium przeprowadzono inwentaryzację i ocenę potencjału turystycznego gmin. Natomiast w Programie promocji zostały określone narzędzia, które pozwolą na wyeksponowanie największych atrakcji turystycznych.

Podczas konferencji przedstawiciele Instytutu Turystyki z Warszawy: Krzysztof Łopaciński oraz Michał Bucholz  przedstawili program promocji oraz określone w nim produkty turystyczne. W konferencji uczestniczyli m.in. burmistrz Janina Żagan oraz senator Sławomir Kowalski.


***

Zgodnie z założeniami projektu pn. Program rozwoju i promocji turystyki na obszarze działania trzech gmin: Chybie, Skoczów i Strumień głównym celem programu promocji jest wyeksponowanie i prezentacja obszaru trzech gmin jak najszerszemu gronu potencjalnych turystów. Ponieważ mogą oni ocenić i wybrać produkt turystyczny jedynie na podstawie otrzymanych informacji, ogromne znaczenie posiada forma i zakres informacji i sposób przekazu. Dlatego istotnym celem opracowanego przez Instytut Turystyki sp. z o.o. programu stało się określenie narzędzi promocyjnych w odniesieniu do zdefiniowanych wcześniej rynków docelowych, typów turystyki i wybranych produktów turystycznych.

- Przeprowadzone wśród odwiedzających badania jakościowe i ilościowe dotyczące wizerunku obszaru trzech gmin wykazały, że badany obszar słabo wyróżnia się w świadomości turystów – mówi Krzysztof Łopaciński z Instytutu Turystyki. – Dlatego też głównym celem programu promocji na najbliższe lata powinno być utrwalenie w świadomości potencjalnych turystów zarówno nazw Chybie, Skoczów, Strumień, jak i położenia geograficznego omawianego obszaru. Nie proponowaliśmy więc jednej stałej nazwy regionu, lecz jedynie wspólne logo połączone z nazwami miejscowości. Punktem wyjścia do kształtowania wizerunku omawianego obszaru powinna być panorama lotnicza ze szczególnym uwzględnieniem widoku licznych stawów, fragmentu Jeziora Goczałkowickiego, wąskiej jeszcze Wisły, szachownicę pól i widok na małe miejscowości.

Podczas przeprowadzonych badań okazało się, że o atrakcyjności obszaru trzech gmin decyduje przede wszystkim przyjazna, gościnna atmosfera, urok odwiedzanych miejsc (małe miasteczka  urocze zakątki) oraz środowisko naturalne (ciekawa i bogata przyroda, dobry stan tego środowiska oraz urozmaicony krajobraz). Za ważne cechy decydujące o większej atrakcyjności odwiedzanych terenów w porównaniu z innymi uznane zostały: możliwość ciekawego spędzania czasu, większe poczucie bezpieczeństwa na tych terenach, dobra kuchnia, gastronomia i interesujące zabytki. Badani wskazywali też na ciekawe imprezy kulturalne, sportowe itp. oraz duży wybór szlaków i tras rowerowych.

- Z badań wynika więc, że region ten kojarzony jest przede wszystkim z przyjazną, gościnną atmosferą, uroczymi zakątkami oraz ciekawą i bogata przyrodą – dodaje Krzysztof Łopaciński. – Dlatego też promocja obszaru trzech gmin powinna bazować na takich pojęciach jak: kraina gościnności, zachęcająca do spacerów i odpoczynku w miejskich pakach, ryneczkach, przy fontannie, czy nie męczących wędrówek wzdłuż Wisły, a także nad brzegami stawów i jezior.

Cechą charakterystyczną obszaru jest jego położenie między głośnymi i bardziej znanymi miejscowościami: Cieszynem, Szczyrkiem, Ustroniem i Brenną od południa, Bielskiem-Białą i Pszczyną od wschodu, Tychami i całą aglomeracją śląską od północy oraz Jastrzębiem Zdrój i granicą czeska od zachodu.

Jest to więc gościnny i spokojny środek dużego zagłębia turystycznego gdzie z każdego miejsca jest blisko – podkreśla Krzysztof Łopaciński. – W przeprowadzonych przez nas badaniach wśród czterdziestu wymienionych przez respondentów miejscowości i atrakcji Skoczów znalazł się na ósmym miejscu, Strumień nas jedenastym, a Chybie na piętnastym. Natomiast wśród atrakcji omawianego regiony respondenci wymieniali w kolejności: park w Strumieniu, stadninę koni w Ochabach, park w Chybiu, zbiornik goczałkowicki, fontannę w Strumieniu i basen w Skoczowie. Na podstawie przeprowadzonych badań wskazane wydaje się skierowanie działań promocyjnych do trzech istniejących obecnie grup docelowych: mieszkańców województwa śląskiego; turystów przebywających na obszarze sąsiadujących gmin, zwłaszcza należących do Beskidzkiej Piątki; mieszkańców województw sąsiadujących z województwem śląskim, zwłaszcza małopolskiego. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami działania promocyjne powinny być nastawione przede wszystkim na przedstawienie szerszej gamy możliwości spędzania czasu podczas pobytu na tym terenie. Biorąc pod uwagę niewielką bazę noclegową, promocja w najbliższych latach powinna być skierowana do osób zamierzających wypocząć lub wypoczywających w licznej bazie sąsiednich gmin i miejscowości.

W efekcie prac nad programem zdefiniowano trzy grupy produktów turystycznych. Pierwsza to produkty wizerunkowe zdefiniowane jako produkt najwyższej rozpoznawalności, decydujący o wizerunku regionu wśród potencjalnych turystów. Przez pryzmat tego produktu tworzony będzie ogólny wizerunek regionu wśród mieszkańców i wszystkich grup turystów.

- Za taki produkt uznaliśmy wędkarstwo – mówi Krzysztof Łopaciński. – Ten region to raj dla amatorów wędkarstwa. Trzeba pomyśleć o stworzeniu zintegrowanej sieci łowisk, wyposażenie ich w tzw. małą infrastrukturę, czyli stanowiska połowowe, parkingi, wiaty. Ponadto rozwój wędkarstwa warto byłby zintegrować z bazą agroturystyczną.

Druga grupa produktów to produkty podstawowe, którymi są najpopularniejsze produkty turystyczne, przyciągające największą liczbę odwiedzających. Produkty te powstają w oparciu o dominujące formy turystyki na danym obszarze. W tej grupie wyróżniono osiem produktów.

Turystyka kulturowa – kulinaria: region dysponuje nieznanymi i smacznymi potrawami. Ponadto odbywają się tu już imprezy kulinarne m.in. Dni Rybactwa czy Festiwal Kuchni Zbójnickiej. W przyszłości, zdaniem autorów programu, należałoby je rozszerzyć.

Turystyka aktywna – rowerowa: region dysponuje niezbyt trudnymi trasami. Wśród zadań do zrealizowania wymienia się: integrację wszystkich tras i ścieżek rowerowych na terenie trzech gmin, budowę małej infrastruktury, oznakowanie informacyjne, organizację rodzinnych rajdów rowerowych.

Turystyka edukacyjna – z przyrodą na ty: w regionie nie brakuje rezerwatów i cennych przyrodniczo miejsc. Wśród zadań do zrealizowania wymieniono: budowę ścieżek dydaktycznych czy budowę stanowisk do obserwacji ptaków.

Rodzinne Zawody Sportowe: imprezy odbywałyby się na obiektach sportowych wszystkich trzech gmin. Autorzy opracowania wskazują na celowość organizacji letnich zawodów sportowych w lekkiej atletyce, pływaniu, wędkarstwie, kolarstwie, piłce nożnej, siatkowej, badmintonie; organizacji pikników rekreacyjnych dla kibiców z dziećmi; kiermaszów związanych z zawodami.

Turystyka kulturowa, której głównym celem są przeżycia kulturowe. W regionie nie brakuje imprez, które pozwoliły na wyodrębnienie tego produktu. To m.in.: Pochód z Judoszym, Strumieńskie Betelejem, Musica Sacra czy Niedziela Palowa w Strumieniu.

Turystyka kulturowa – religijna, której głównym celem są przeżycia religijne. Wśród miejsc wartych odwiedzenia w opracowaniu wymieniono: Wzgórze Kaplicówka w Skoczowie, Szlak Sarkandrowski w Skoczowie czy Sanktuarium Matki Boskiej Gołyskiej.

Turystyka aktywna – jazda konna. W regionie nie brakuje miejsc, w których można jeździć konno za niewielkie pieniądze. W stosunku do tego produktu jak i większości produktów podstawowych konieczne jest jednak przygotowanie dobrej oferty, która zachęci gości do odwiedzania regionu.

Trzecia grupa to produkty potencjalne (przyszłościowe), a więc takie, co do których istnieją podstawy, że w przyszłości, po odpowiednich inwestycjach, mogą stać się pełnowartościowymi produktami. Przeznaczone są do komercjalizacji przede wszystkim na regionalnym rynku wewnętrznym, często lokalnym. Nie stanowią one tym samym o specyfice regionu na rynkach zewnętrznych, ale mogą odgrywać istotną rolę dla lokalnych gospodarek. Obejmują dość zróżnicowane produkty, wykorzystując walory rangi lokalnej. W tej grupie wyróżnione zostały dwa produkty.

Turystyka zdrowotna, ponieważ jest to region (gmina Strumień) dysponujący wodami solankowymi jodowo-borowymi oraz borowinami. Wśród zadań do zrealizowania wymieniono: budowę tężni solankowej w parku w Strumieniu.

Turystyka biznesowa, ponieważ w regionie można byłoby stworzyć dobre warunki do prowadzenia szkoleń przy relatywnie niskiej cenie. Warunkiem jest m.in. stworzenie  programu oraz przygotowanie prospektu inwestycyjnego.

Dla każdej z grup produktów określono konkretne grupy docelowe potencjalnych turystów. Generalnie należy przyjąć, że główne rynki docelowe dla trzech gmin to: turyści wypoczywający na terenie Beskidzkiej Piątki, mieszkańcy aglomeracji górnośląskiej, turyści tranzytowi oraz mieszkańcy Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń