COMENIUS Partnerskie Projekty Regio


Gmina Skoczów

 

Against Agression at School by Getting Familiarised with Nature, Culture and Sport of Poland and Bulgaria

Przeciwdziałanie przemocy w szkole poprzez poznawanie dziedzictwa przyrodniczego, kultury i sportu w Polsce I Bułgarii

 

Z dniem  sierpnia 2011 roku została podpisana umowa z Polską Narodową Agencją  na realizację projektu w ramach programu COMENIUS Partnerskie Projekty Regio

Projekt zakłada 2 –letnią współpracę między regionalną miasta Skoczów i miasta Sliven w Bułgarii. Ze strony Polskiej partnerstwo zostało zawiązane pomiędzy Gminą Skoczów, Zespołem Szkół nr 1 w Skoczowie oraz Stowarzyszeniem Ósemka.

Założeniem projektu jest przeciwdziałanie agresji poprzez racjonalne wykorzystanie wolnego czasu  w ramach zajęć pozaszkolnych, propagowanie zdrowego stylu życia, zapoznanie z naszym  dziedzictwem przyrodniczym oraz kulturą i tradycjami naszych krajów a także naszych regionów. Zbadane zostaną wiadomości na temat terminów takich jak ksenofobia i dyskryminacja, wiara w sprawiedliwość w naszych krajach. Realizacja opierać się będzie na badaniach ankietach, wyjazdach do regionu partnerskiego seminariach i konferencjach. Wszystkie badania zostaną opublikowane w folderach i broszurach oraz zebrane w formie prezentacji.

Cel główny projektu:

-              prewencja i profilaktyka w walce przeciwko przemocy, rasizmu i ksenofobii w szkołach,

-              zwiększenie motywacji do nauki przez całe życie poprzez inicjowanie form nauczania połączonych z ochroną kulturowo-historyczną i przyrodniczą dziedzictw w naszych krajach,

-              prowadzenie zdrowego stylu życia.

 

 

Cele szczegółowe:

-              zbadanie pochodzenia i przejawów agresji przemocy w szkole, rasizmu i ksenofobii oraz braku tolerancji etnicznej pomiędzy uczniami, możliwości ich eliminowania poprzez różnorodne formy aktywności w wolnym czasie, wprowadzenie metod nieformalnego nauczania.

-              zbadanie pozytywnych i negatywnych wpływów czynników antropogennych, przyrodniczych, kulturowo-historycznych dziedzictw w dwóch regionach.

-              zbadanie polsko-bułgarskich powiązań w różnych etapach kulturowych w celu stymulowania dialogu międzykulturowego jako możliwości wzbogacania wspólnych europejskich skarbów, wychowania w duchu tolerancyjności do odmienności innych kultur.

-              stworzenie warunków do spotkań edukacyjnych miejscowych gmin w celu nawiązania i  zacieśnienia współpracy, wymiany doświadczeń, stałej i wieloletniej komunikacji .

W ramach projektu w Zespole Szkół nr 1 w Skoczowie opracuje tematy dotyczące zapobieganiu agresji i patologii. Zorganizuje i przeprowadzi zajęcia mające na celu prezentację zachowań prospołecznych i zajęcia z zakresu tolerancji wobec uczniów niepełnosprawnych i  uczniów pochodzących z domu dziecka lub z rozbitych rodzin. Kadra dydaktyczna opracuje projekty zajęć pozalekcyjnych z zakresu historycznego i kulturowego dziedzictwa naszego kraju a przede wszystkim regionu. Uczniowie nabędą umiejętności prezentowania swojej malej ojczyzny, ponieważ zaprezentują swój region poza granicami kraju. Wzmocni to poczucie ich przynależności do własnych terenów oraz dumę z ich prezentowania. Nauczyciele Zespołu Szkół nr 1  oraz szkół w Sliven wymienią się doświadczeniami z zakresu metodyki pracy, podzielą się doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Stowarzyszenia Ósemka w projekcie zorganizuje:

-  zajęcia dodatkowe dla młodzieży w tym zajęcia terapeutyczne z udziałem zwierząt „Dogoterapią”,

- prelekcje przedstawiciela policji mająca na celu uświadomić rodzicom i społeczności lokalnej zagrożenia czyhające na młodych ludzi zagrożenia ,

- Rajd górski  połączony z sesją fotograficzną aby mieszkańcy Skoczowa mogli  spędzić czas w otoczeniu przyrody i poznać okolicę i nasze dziedzictwo kulturowo przyrodnicze,

- wystawę fotograficzna ,,Okolice Skoczowa w obiektywie jego mieszkańców”,

- warsztaty artystyczne i spotkania z  twórcami regionalnymi.  

Urząd Miejski w Skoczowie będzie uczestniczył w promocji i organizacji warsztatów, prelekcji, wystaw, upowszechniał rezultaty projektu

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń