Sprawny urząd w Skoczowie


Rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Sprawny Urząd w Skoczowie”, na który Gmina Skoczów otrzymała dofinansowanie w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany jest od 1 lutego 2012 do 31 stycznia 2013 roku.

Jego celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 45 urzędników oraz zwiększenie efektywności w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi poprzez popularyzację postawy zorientowanej na obywatela jako klienta. Zwiększenie kompetencji urzędniczek/urzędników samorządowych w kluczowych obszarach wpływających na efektywność pracy urzędu oraz promowanie wśród kadry zarządzającej pozytywnego nastawienia do wprowadzania rozwiązań systemowych w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

W ramach projektu zostaną m.in. przeprowadzone szkolenia z: profesjonalnej obsługi klienta, księgowości, zarządzania zasobami ludzkimi, języka migowego, zarządzania kryzysowego, współpracy z organizacjami pozarządowymi, rozwiązywania problemów praktycznych przy udzielaniu zamówień publicznych, tworzenia prawa miejscowego, kontroli i audytu, decyzji środowiskowych oraz szkolenie komputerowe zakończone egzaminem ECDL.

Kwota to 270 575,00 zł.

Projekt skierowany jest do pracowników Urzędu Miejskiego w Skoczowie.

***

Informacja dotycząca złożonych ofert oraz wyboru ofertyna przeprowadzenie monitoringu i ewaluacji projektu pn.”Sprawny Urząd w Skoczowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, przez Gminę Skoczów.

 

Informujemy, iż w wyznaczonym terminie tj. do dnia 30.03.2012r. wpłynęły 4 oferty.

Stosownie do przyjętych kryteriów oceny zapisanych we wniosku o dofinansowanie oraz obowiązujących zasad przyjęto ofertę nr 2.

Kryteria oceny: cenę; informacje potwierdzające wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe w realizacji projektów EFS; opis proponowanych metod i narzędzi ewaluacyjnych.

 

  Nazwa firmy/ imię, nazwisko

Ilość uzyskanych punktów

1.

      Pan Maciej Rudzki

58,55pkt

2.

      Pan Michał Łodarski

 

 61,33pkt

3.

      Pan Tomasz Wysocki

 

58,49pkt

4.

      Pani Urszula Polok

Nie spełniła wymogów formalnych

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń