Europejski Fundusz Społeczny


Projekt pn. „Do pracy wskocz – sukcesów poczuj moc!”

 

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób  poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs).

Wartość projektu: 636 661,93 zł
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 428 638,39 zł

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 40 osób w wieku 30 + pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie, zamieszkujących Gminę Skoczów do końca I kwartału 2018 r., przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb i sytuacji uczestników/uczestniczek projektu oraz potrzeb występujących na lokalnym rynku pracy.

Efektem realizacji projektu będą następujące wskaźniki produktu:

 • Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie: 40 (18M, 22K)
 • Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 11 (5M, 6K)
 • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 7 (3M, 4K)
 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie 40 (18M, 22K).

W projekcie zaplanowano osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu: 20 (9M, 11K)
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 8 (3M, 5K)
 • Odsetek uczestników długotrwale bezrobotnych, którzy podejmą prace w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie (efektywność zatrudnieniowa): 35%
 • Odsetek uczestników o niskich kwalifikacjach, którzy podejmą prace w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie (efektywność zatrudnieniowa): 36%
 • Odsetek uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z powyższych grup docelowych, którzy podejmą pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie (efektywność zatrudnieniowa): 43%

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2018 r.

W projekcie przewiduje się zastosowanie takich form pomocy jak poradnictwo zawodowe, dziewięciodniowe warsztaty „Wskocz do pracy”, prace interwencyjne, dofinansowanie do wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia, staże czy szkolenia indywidualne.

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Do pracy wskocz – sukcesów poczuj moc!” został złożony przez Gminę Skoczów w partnerstwie z Powiatem Cieszyńskim/Powiatowym Urzędem Pracy w Cieszynie oraz Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” w Cieszynie do  konkursu ogłoszonego we wrześniu 2015 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Projekt realizowany będzie w trójstronnym partnerstwie. We wrześniu 2015 r. został podpisany list intencyjny, a w czerwcu 2016 r. umowa partnerska na rzecz realizacji projektu. Liderem projektu jest Gmina Skoczów.

Ocenę formalną pozytywnie przeszło 221 projektów. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 51 projektów wśród, których znalazł się projekt pn. „Do pracy wskocz ­– sukcesów poczuj moc!”

 

 

  

Projekt pn. ,,Żłobek  nowe możliwości’’

 

Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie od 4 lipca 2017 r. rozpoczął realizację projektu „Żłobek nowe możliwości” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zostanie utworzona filia Żłobka Dziennego, która będzie się znajdować przy Przedszkolu Publicznym nr 4 w Międzyświeciu, ul. Malinowa 2. W nowym żłobku powstanie 24 dodatkowych miejsc opieki. W związku z utworzeniem filii 48 osób na przestrzeni 2 lat będzie miało zwiększone szanse na zatrudnienie, powrót do zatrudnienia, utrzymanie zatrudnienia lub szanse na jego poszukiwanie. Zapewnienie opieki w wymiarze odpowiadającym zatrudnieniu umożliwi połączyć życie zawodowe z pełnieniem opieki, nie ograniczy możliwości zawodowych, nie spowoduje konieczności ograniczania czasu pracy, narażenia na niekorzystne warunki zatrudnienia lub utratę zatrudnienia. W przypadku osób bezrobotnych pozwoli na poszukiwanie i podjęcie pracy.

W budynku, w którym powstanie żłobek, zostaną przeprowadzone prace remontowo-renowacyjne. Filia zostanie wyposażona w nowe meble, łóżeczka, krzesełka i stoliki odpowiedniej wysokości, przewijak, wózek, dywany, pomoce dydaktyczne, zabawki, skrzynie na zabawki, naczynia do spożywania posiłków, nocniki, środki czystości i higieniczne.

Planuje się, że opieka w żłobku będzie pełniona od 1 października 2017 r. 5 dni w tygodniu w wymiarze 10 godzin dziennie (7.00-17.00). Dopuszcza się zmianę czasu pracy w przypadku wniosku rodziców. W ramach pełnienia przez żłobek funkcji opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych względem dzieci do lat 3 zaplanowano dodatkowe wsparcie w postaci zajęć ze specjalistami z obszaru logopedii, gimnastyki korekcyjnej i socjoterapii. Wsparcie zostanie skierowane do wszystkich dzieci będących pod opieką żłobka, ponieważ na tym etapie rozwoju nie można stwierdzić, że występuje deficyt, natomiast wprowadzenie specjalistycznej pomocy przyczyni się do ograniczania powstawania wad w/w obszarach. Dodatkowo podniesie rangę pracy żłobka jako instytucji o wysokich walorach – a nie ostatecznego rozwiązania.

Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego dla poddziałania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.

Termin realizacji:

od 2017-07-04 do 2019-06-29

Wartość całkowita:

544 840,00 zł

Dofinansowanie:

479 459,20 zł (88,00%)

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie udziału na rynku pracy obejmującego umożliwienie powrotu do pracy bądź poszukiwania pracy, bądź podjęcia zatrudnienia 48 osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do 3 roku życia z terenu gminy Skoczów i gmin ościennych poprzez poprawę dostępności do usług opiekuńczych obejmujących otwarcie i zapewnienie funkcjonowania filii żłobka w Skoczowie w okresie od 04.07.2017-29.06.2019 r.

Efektem realizacji projektu będą następujące wskaźniki produktu:
Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat: 24 miejsca
Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie: 48 osób

Zaplanowane wskaźniki rezultatu:
Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu: 30 osób
Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu: 18 osób

Szczegółowe informacje dostępne:

 • na stronie realizatora: www.mzo.skoczow.pl
 • w biurze projektu: Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie, ul. Mały Rynek 1, 43-430 Skoczów, tel. 33 858 43 10 wew. 719

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń