Europejski Fundusz Społeczny


 

Projekt pn. „Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc!”

 

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób  poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs).

 

Wartość projektu: 636 661,93 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 428 638,39 zł

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 40 osób w wieku 30 + pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie, zamieszkujących Gminę Skoczów do końca I kwartału 2018 r., przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb i sytuacji uczestników/uczestniczek projektu oraz potrzeb występujących na lokalnym rynku pracy.

 

Efektem realizacji projektu będą następujące wskaźniki produktu:

·           Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem
w programie: 40 (18M, 22K)

·           Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 11 (5M, 6K)

·           Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 7 (3M, 4K)

·           Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie 40 (18M, 22K).

 

W projekcie zaplanowano osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

·           Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu: 20 (9M, 11K)

·           Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 8 (3M, 5K)

·           Odsetek uczestników długotrwale bezrobotnych, którzy podejmą prace w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie (efektywność zatrudnieniowa): 35%

·           Odsetek uczestników o niskich kwalifikacjach, którzy podejmą prace w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie (efektywność zatrudnieniowa): 36%

·           Odsetek uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z powyższych grup docelowych, którzy podejmą pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie (efektywność zatrudnieniowa): 43%

 

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2018 r.
W projekcie przewiduje się zastosowanie takich form pomocy jak poradnictwo zawodowe, dziewięciodniowe warsztaty „Wskocz do pracy”, prace interwencyjne, dofinansowanie do wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia, staże czy szkolenia indywidualne.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Do pracy wskocz – sukcesów poczuj moc!” został złożony przez Gminę Skoczów w partnerstwie z Powiatem Cieszyńskim/Powiatowym Urzędem Pracy w Cieszynie oraz Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” w Cieszynie do  konkursu ogłoszonego we wrześniu 2015 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Projekt realizowany będzie w trójstronnym partnerstwie. We wrześniu 2015 r. został podpisany list intencyjny, a w czerwcu 2016 r. umowa partnerska na rzecz realizacji projektu. Liderem projektu jest Gmina Skoczów.

Ocenę formalną pozytywnie przeszło 221 projektów. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 51 projektów wśród, których znalazł się projekt pn. „Do pracy wskocz ­– sukcesów poczuj moc!”

 

 

 

 

 

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń