Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Skoczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2017


Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Skoczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) Burmistrz Miasta Skoczowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Skoczów lub na rzecz jej mieszkańców, do konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Skoczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Projekt został opracowany w oparciu o listę zadań proponowaną przez wydziały merytoryczne Urzędu oraz propozycje do Programu zgłaszane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w okresie od 20 czerwca 2016 r. do 8 lipca 2016 r.

Opracowywany Program będzie stanowić podstawę współpracy Gminy Skoczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

Z projektem Programu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skoczowie.

Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać od dnia 5.08.2016 r. do dnia 10.08.2016 r., poprzez przesłanie formularza zmian do projektu Programu współpracy, na adres poczty elektronicznej agata.tomica@um.skoczow.pl lub złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1.

Formularz zmian do projektu Programu współpracy, jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu w zakładce Organizacje pozarządowe oraz w siedzibie Wydziału Funduszy Europejskich, Rynek 17.

                                                                                                                                                                               Burmistrz Miasta Skoczowa

                                                                                                                                                                                 Mirosław Sitko

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń